Paghahandog ng sarili

Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin Mo
Ang aking kalayaan, ang aking kalooban
Ang isip at gunita ko, lahat ng hawak ko,
Ng loob ko, Lahat ay aking alay sa 'Yo

Nagmula sa 'Yo ang lahat ng ito
Muli kong handog sa 'Yo
Patnubayan Mo't paghariang lahat
Ayon sa kalooban Mo
Mag utos Ka, Panginoon ko
Dagling tatalima ako
Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo

At lahat ay tatalikdan ko