Papuri sa Diyos

Manoling Francisco, SJ

Papuri sa Diyos! (2x) sa kaitaasan
Papuri sa Diyos!

Papuri sa Diyos! (2x) sa kaitaasan
Papuri sa Diyos!

At sa lupa'y kapayapaan
Sa mga taong kinalulugdan N'ya
Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin

Papuri sa Diyos! (2x) sa kaitaasan
Papuri sa Diyos!

Pinasasalamatan Ka namin
Sa 'Yong dakilang angking kapurihan
Panginoong Diyos hari ng langit
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak
Panginoong Diyos Kordero ng Diyos
Anak ng Ama

Papuri sa Diyos! (2x) sa kaitaasan
Papuri sa Diyos!

Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng mundo
Maawa Ka sa amin. Maawa Ka sa amin.
lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
Tanggapin Mo ang aming kahilingan
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.

Papuri sa Diyos! (2x) sa kaitaasan
Papuri sa Diyos!

Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan
Ikaw lamang O Hesukristo ang Panginoon
Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen

Papuri sa Diyos! (2x) sa kaitaasan
Papuri sa Diyos!

Sa kaitaasan....
Papuri sa Diyos!

No comments:

Post a Comment