Sa Krus mo at Pagkabuhay

Manoling Francisco, SJ

Sa krus Mo at pagkabuhay,
kami'y natubos Mong tunay.
Poong Hesus naming mahal,
iligtas Mo kaming tanan!
Poong Hesus naming mahal,
ngayon at magpakailanman!

No comments:

Post a Comment