Santo (Misang Antipono)

E.P Hontiveros

Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan
Napupuno ang langit at lupa ng kal'walhatian Mo.
Osana sa kaitaa---a---san.

Pinagpala ang napariri----to sa ngalan ng Panginoon
Osana sa kaita---a---san.

No comments:

Post a Comment