Veni Sancte Spiritus

Taize

Ref:
Veni, Sancte Spiritus! (repeatedly)

Halina, “Spiritu Santo,
kami’y tanglawan Mo ng Iyong Iiwanag.
Veni Sancte Spiritus.

O Ama Ka ng dukha,
O “Spiritu Santo, kami ay kalingain Mo.
Veni Sancte Spiritus.

O Espiritung banal, hininga ng Diyos,
Nagbibigay-buhay sa tao at sa buong kalikasan,
Veni Sancte Spiritus.

Ama ng dukha, halina sa aming dampa,
Paulanin Mo ang ‘Yong mga biyaya: ang pitong handog Mo, O Diyos!
Veni Sancte Spiritus.

No comments:

Post a Comment