Mapapalad


Mapapalad kayong mahihirap,
Ang kaharian ng Diyos sa inyo.
Mapapalad kayong nagugutom,
Sapagkat bubusugin kayo
Mapapalad kayong nahahapis,
Sapagkat aaliwin kayo
Mapapalad, Panginoon ang mga katulad mo

Mapapalad kayong maawain,
Kaaawaan kayo ng Diyos.
Mapapalad kayong tumatangis,
Sapagkat liligaya kayo
Mapapalad kayong inuusig,
Maghahari ang Diyos sa inyo
Mapapalad, Panginoon, ang mga katulad mo.

No comments:

Post a Comment