Purihin ang Yong Ngalan (Glorify Thy Name)

Amang nasa langit, sinasamba ka namin.

Purihin ang ‘yong ngalan kailanman
Purihin ang ‘yong ngalan, purihin ang ‘yong ngalan
Purihin ang ‘yong ngalan kailanman

Hesus na Panginoon, sa ‘Yo ay nagtitipon

Purihin ang ‘yong ngalan kailanman
Purihin ang ‘yong ngalan, purihin ang ‘yong ngalan
Purihin ang ‘yong ngalan kailanman

Espiritu Santo, hatid ay pagbabago.

Purihin ang ‘yong ngalan kailanman
Purihin ang ‘yong ngalan, purihin ang ‘yong ngalan
Purihin ang ‘yong ngalan kailanman

No comments:

Post a Comment