Ang Panginoon ang aking pastol

Magnaye

Ang Panginoon ang aking pastol
Hindi ako magkukulang
Ako ay kanyang pinagpapahinga
Sa mainam niyang pastulan.

Inakay ako sa tahimik na batis
At dulot niya'y bagong lakas
Tapat sa pangakong Ako'y sasamahan niya
Sa tuwid na landas.

Ang Panginoon ang aking pastol
Hindi ako magkukulang
Ako ay kanyang pinagpapahinga
Sa mainam niyang pastulan.
Daan ma'y puno ng dilim o ligalig
Hindi ako mangangamba
Tungkod mo't pamalo
Ang siyang gagabay sakin at Sasanggalang tuwina.

Ang Panginoon ang aking pastol
Hindi ako magkukulang
Ako ay kanyang pinagpapahinga
Sa mainam niyang pastulan.

Ang Panginoon ang aking pastol
Hindi ako magkukulang
Ako ay kanyang pinagpapahinga
Sa mainam niyang pastulan.
Sa mainam niyang pastulan.

Great is our God

Come let us sing to every nation:
"Great is our God and King!
He is the Rock of our salvation!
Lift up your hearts and sing!"

So sing, for we are God's people;
for he has shown us his ways.
He gathers us to his table,
to partake of his grace.

So when the Lord's voice you hear,
don't fear or harden your hearts.
We know that our God is near
by the Word he imparts.

Great is our God and King!