Pagalabin Aming Puso

Manoling Francisco, SJ

KORO:
Panginoon, 'Yong pag-alabin aming puso
'Pagkat dahop sa pag-ibig kaming palalo
Kami'y turuang magmahal nang wagas.
Nang puso nami'y tulad ng sa Iyo'y magningas.

Pawiin Mo ang aming hinanakit, nang aming malimot sakit at pait.
Turuang patawarin ng may kaga-anang loob,
Ang kapwa namin sa ami'y bumigo.

Ibangon aming pusong nakalugmok,
Nalulunod sa sariling lungkot at dagok.
Himuking magmalasakit sa tiisin ng iba,
Paglingkuran aming bayan dalita.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive