Ang Puso Ko'y Nagpupuri

Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon,
Nagagalak ang aking espiritu s’aking Tagapagligtas
Sapagkat nilingap N’ya kababaan ng Kanyang alipin;
Mapalad and pangalan ko sa lahat ng mga bansa

Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon,
Nagagalak ang aking espiritu s’aking Tagapagligtas
Sapagkat gumawa ang Poon, ng mga dakilang bagay;
Banal sa lupa’t langit ang pangalan ng Panginoon.

Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon,
Nagagalak ang aking espiritu s’aking Tagapagligtas
At kinahahabagan N’ya ang mga sa Kanya’y may takot
At sa lahat ng salinlahi ang awa Nyay walang  hanggan

Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon,
Nagagalak ang aking espiritu s’aking Tagapagligtas
At ipinakita N’ya ang lakas ng Kanyang bisig;
At ang mga palalo’y pinangalat ng Panginoon.

Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon,
Nagagalak ang aking espiritu s’aking Tagapagligtas
Ibinulid sa upuan ang mga makapangyarihan;
Itinampok, itinaas ang mga mababang loob.

Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon,
Nagagalak ang aking espiritu s’aking Tagapagligtas
At Kanya namang binusog ang mga nagugutom;
Pinaalis, walang dala ang mayamang mapagmataas.

Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon,
Nagagalak ang aking espiritu s’aking Tagapagligtas
Inampon N’ya ang Israel na Kanyang aliping hinirang
Sa dakila N’yang pagmamahal at dala ng laking awa Nya

Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon,
Nagagalak ang aking espiritu s’aking Tagapagligtas
Ayon sa ipinangako N’ya sa ating mga magulang;
Kay Abraham at lipi n’ya at ito’y sa magpakailanman.

Ang puso ko’y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon,
Nagagalak ang aking espiritu s’aking Tagapagligtas
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa ‘Spiritu Santo,
Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive