Receive Me O Mary

Receive me O Mary, our Mother and Queen
Take me and guide me to the school of your Son
You have special prayers for God’s chosen ones
Hold me within your care as you cherish my master, your Son.

Receive me O Mary, our Mother and Queen
Take me and guide me to the school of your Son
As I want to know Him to follow His will
Teach me to love Him as a poor helpless child I pray

Receive me O Mary, our Mother and Queen
Take me and guide me to the school of your Son
Bring me to your Son and your motherly love
Stengthen,enlighten me, make me holy with grace from above.

Receive me O Mary, our Mother and Queen
Take me and guide me to the school of your Son
Be my guiding star as I journey through life
Lead me, transform me till no longer my life but Christ

Receive me, O Mary, receive me, O Mary. Amen


Ayaw Paglangan Ginoo

Umanhi ka, ayaw paglangan Ginoo.
Ang among kasingkasing nagahulat kanimo.
Umanhi ka, ug lamdagi king kadulom.
Ang mga kanasuran
Nagmasulob-on.

Ang pagdumot ug ang pagkamahitas-on,
Nagdala kanamo sa dakong kapildihan.
Umanhi, ikaw ang among gilauman;
Luwasa kami sa kadautan.

Umanhi ka, ayaw paglangan ginoo.
Ang among kasingkasing nagatuaw kanimo.
Umanhi ka, tuburan sa kaayo.
Ang among kabubut-on lig-onon mo

Nars Fernandez FMA

Alay Kay Maria

Matamis na birheng pinaghahandugan
Nangangako kami na sa 'yo'y mag-alay ng isang guirnalda sa bawat 'sang araw
At ang magdudulot yaring murang kamay 

Halina halina tayo'y mag-alay ng mga bulaklak kay Maria
Bulaklak sa tuhog sadyang salit salit
Sa mahal mong noo'y aming ikapit
Lubos ang pag-asa sa 'yo'y pananalig
Na tanggapin mo handog ng pagibig

Timoteo Ofrasio SJ

Magnificat 2 (Ang akong kalag midayeg sa akong Dios)

Ang akong kalag midayeg sa akong Dios
Kay giisa niya ang akong pagpakaubos
Gitawag ko'g bulahan labaw sa nga tanan
Ang dinayeg sa mga kaliwatan 
Kay gamhanan ang Dios ug ang kabus nabulahan

Iyang gipangtuali ang trono sa may gahum
Ang bahandianon nahimong mga gutom
Iyang saad sa kalooy ngadto kang Israel
Iyang gimatuod ug gituman
Nagmatinud-anon siya sa pulong n'ya ngadto kang Abraham

Daygon ta ang Ginoo sa kahangturan 

R. Villanueva 

Handog namin sa Iyo Ama

Handog namin sa Iyo, Ama,
ang tinapay at alak na ito
Handog ng bayang umaasa,
sumasamba’t nagmamahal sa ‘Yo

Nawa’y dalhin ng ‘Yong anghel
ang aming panalangin sa ‘Yong dambana
Katulad ng halimuyak ng insensong
umaakyat sa kalangitan

Nawa’y ang aming kaloob
maging si Hesukristong aming Panginoon
Ang sinumang tumanggap at makisalo
ay mabubuhay kailanpaman

Ferdz Bautista 

Mga Ganghaan (Salmo 24B)

Mga ganghaan, pasudlang Hari sa himaya.
Kinsa kining Hari sa kahimayaan? 
Ang gamhanan sa panggubatan nga mibuntog sa tanan
Dios sa kagahuman.

Kinsay makasaka sa Iyang santos nga bukid
Ug mobarug sa Iyang atubangan?
Kadtong putli ug mga kamot
Kansang kasingkasing mahinlo
Kadtong Iyang pinalanginan
Linain sa mga kaliwatan 
Nga nangita sa dagway sa Dios ni Hakob

O Come, O Come Emmanuel

O come, O come, Emmanuel,
And ransom captive Israel,
That mourns in lonely exile here,
Until the Son of God appear.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.

O come, O come thou Lord of might,
Who to Thy tribes, on Sinai's height,
In ancient times didst give the law
In cloud and majesty and awe.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.

O come, Thou Rod of Jesse, free
Thine own from Satan's tyranny;
From depths of hell Thy people save,
And give them victory o'er the grave.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.

O come, Thou Dayspring, from on high,
And cheer us by Thy drawing nigh;
Disperse the gloomy clouds of night,
And death's dark shadows put to flight.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.

O come, Thou Key of David, come
And open wide our heav'nly home;
Make safe the way that leads on high,
And close the path to misery.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.


I Am With You

I am with you, fear not
I am with you, fear not
From here I will enlighten
I am with you 

I am with you, fear not
I am with you, fear not
From here I will enlighten
I am with you 

Have a contrite heart
Have a contrite heart
Have a contrite heart
Have a contrite heart

I am with you, I am with you, I am with you

Fear not, fear not
I am with you

Lucio D. San Pedro

Pasko Sa Pagkabanhaw

Atong awitan ang Ginoo (Alleluia)
Hari sa himaya (Alleluia)
Angay Siyang simbahon (Alleluia)
Nabanhaw gikan sa kamatayon (Alleluia)

Nianang buntag sa banag banag (Alleluia)
May mga babaye (Alleluia)
Nga nangadto sa pagtan-aw (Alleluia)
Sa lubong ni Kristo (Alleluia)

Apan may usa ka manulunda (Alleluia)
Ang namulong ngadto kanila (Alleluia)
Ang Ginoong Jesukristo (Alleluia)
Nabanhaw na karon(Alleluia)

Ang Ginoo pagdaygon ta (Alleluia)
Ang iyang ngalan isangyaw ta (Alleluia)
Ngadto sa tibuok langit (Alleluia)
Ug yuta (Alleluia)

Offertory song


Si Kristo Nabanhaw Karon

Si Kristo nabanhaw karon (Alleluia)
Adlaw'ng kita madaugon (Alleluia)
Nga nagbuhat didto sa krus (Alleluia)
Kaluwasan ta pag-antus Nya (Alleluia)

Pagdayeg N'ya awitan ta (Alleluia)
Kang Kristo maghari ta (Alleluia)
Krus ang gipas-an Niya (Alleluia)
Sa sala nato gibayad Nya (Alleluia)

Ang kasakit giantus N'ya (Alleluia)
Alang sa kaluwasan ta (Alleluia)
Na karon maghari S'ya (Alleluia)
Sa mga Angelis awitan Siya (Alleluia)

From Lyra Davidica 1708

Agnus Dei

Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere, miserere nobis
Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem

Giuseppe Oltrasi 

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis.
Benedictus, benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis.

Giuseppe Oltrasi 

Our Offering

We bring to you the work of our hand
This bread we give fruit of our toil
Make of it the bread of salvation
To change our hearts, our very lives

Chorus:
Receive we pray Oh Lord (Oh Lord)
Our gift, our offering (Our offering)
Take our hearts
All we have is yours, now we give to you our all

We bring to you the work of our hand
This wine we give fruit of the vine
Make of it the cup of salvation
To change our ways, our very selves 

Chorus:
Receive we pray Oh Lord (Oh Lord)
Our gift, our offering (Our offering)
Take our hearts (Take our love)
All we have is yours, now we give to you our all

Fr. Randy Figuracion 

My God, My All

Jesus my only desire
Jesus my only desire
Jesus my love, Jesus my beauty
Jesus my God and my all

Jesus the hope of my soul
Jesus the hope of my soul
Jesus my strength, Jesus my refuge
Jesus my God and my all

Jesus the mercy of God
Jesus the mercy of God
Jesus my truth, Jesus my justice
Jesus my God and my all

Jesus my life giving Lord
Jesus my life giving Lord
Jesus my joy, Jesus my glory
Jesus my God and my all

Jesus the wisdom of God
Jesus the wisdom of God
Jesus my light, Jesus my vision
Jesus my God and my all


Misteryo Sa Pagtuo

Matag kaon namo ining pan
Ug matag inom gikan sa kalis 
Nagmantala kami Ginoo
Sa imong kamatayon
Hangtud ikaw mobalik

Fr. Randy Figuracion

Christ Arose

Low in the grave He lay
Jesus my Savior!
Waiting the coming day
Jesus my Lord!

Up from the grave He arose
With a mighty triumph o'er His foes
He arose a Victor from the dark domain
And He lives forever with His saints to reign
He arose! (He arose)
He arose! (He arose)
Hallelujah! Christ arose!

Vainly they watch His bed
Jesus, my Savior!
Vainly they seal the dead
Jesus my Lord!

Death cannot keep his prey
Jesus, my Savior!
He tore the bars away
Jesus my Lord!

Robert Lowry 

Regina Coeli


Regina caeli laetare alleluia, 
laetare alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia alleluia
Resurrexit, sicut dixit, alleluia alleluia
Ora pro nobis Deum
Alleluia Alleluia Alleluia

 

My Soul Is Sad

My soul is sad, my heart is breaking tonight
Could you not watch and comfort me until light?
Am I alone, surrounded only by night?
Could you not watch one hour with me?

Could you not keep awake for one hour with me?
Is it so hard that you should do this for me?
I die for you that you might always be free.
Could you not watch one hour with me?

And so I weep, and there is no one to hear,
I am in pain; will on one witness my tears?
I am your God, and as my passion draws near,
Could you not watch one hour with me?

Sa Akong Katungod (Salmo 4)

S'akong katungod nga gitamakan
Siya maoy mipabarog
Ug sa mipanamastamas kanako 
Siya maoy migukod

Katawhan ang pagsakit nga inyong gisagubang 
Ayaw himoang hinungdan sa pagbuhat og dautan

Ihalad ang inyong pagsakripisyo sa
kamaampingon ug kamatinud-anon sa Ginoo
Wa man ako biyai sa akong mga kalisud
Ang kalan-on ug ilimnon wa ko isipa nga mo'y bugtong makabusog

Busa karon malinawon ang pagpahulay ko
Di sama kanila nga milaum sa damgo
Kay ang mga kahangawa nga giantus ko
Tanan lumalabay kon ako mopahulay diha sa dughan mo
O Ginoo, manluluwas ko

R. Villanueva 

Sa Dihang Imong Gisangpit (Salmo 20)

Sa dihang imong gisanggpit panahon sa kalisod
Wa ka ba panumbalinga sa Ginoo ni Hakob?    
Busa dinha sa imong halad gikahimut-an ka karon
Sayud kang imong madawat ang imong pangayo-on

Ang paglampus s'imong gilaraw moy nag-aghat ning awit mo
Sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang pagkamaayo

Bisan pa hataas ang langit gitubag sa iyang pinili
Nga wa mosalig sa tawhanon nga gahum
Ug diha sa kalisud hinuon mibarug

Nagpasigarbo sa ngalan sa Ginoo 
Ug giluwas, kay gisangpit ka niya.
Mabulahan ka, sa imong pangaliya.

R. Villanueva

Batobalani Sa Gugma

Bato balani sa gugma,
sa daan tawo palangga. 
Bato balani sa gugma,
sa daan tawo palangga. 
Bato balani sa gugma,
sa daan tawo palangga. 

Kanamo malooy ka unta
Nga kanimo nangilaba
Kanamo malooy ka unta
Nga kanimo nangilaba

Dinhi sa syudad sa Sugbo
ang matahum mong larawan
sa unang mga misyonero
sa usang balay hipalgan.
Kanila ikaw nagpakita
gikan da sa imong gugma.

Giludhan ikaw gisimba
niadtong mga kaparian.
Sa tanan nga katawhan
sa mga punoan nila
kay sa pagtan-aw kanimo
kristyano sila nahimo.

Ang simbahan gipatindog
niadtong mga tawhana
aron ang larawan nimo
dunay usang puloy-anan,
ug didto gihangyo nila
nga kaloy-an nimo sila.

Nangayo kami kanimo
nga ang matahom mong larawan
sa sulod sa kalag namo
makahimog puloy-anan
kay sa tanang kinahanglan
ikaw ang among dalangpan.

Manny Lapingcao

Santo Niño Gugma Ko

Santos nga Ginoo
Sa tanang panahon
Ikaw ang among Hari
Kagahapon ug karon

Sa tanan nga katuigan
Pagadaygon ka
Wala'y tupong ang pagmahal
Nga gihatag Mo

Koro:
Santo Nino, Santo Nino
Senyor Santo Nino
O daghang salamat sa kaayo Mo
Daygon sa kanunay ug
Simbahon ka gayud
Santo Nino, Santo Nino
Gugma ko

Hari sa kalipay
Hari nga gamay
Hatagan unta kami'g luna
Diha sa dughan Mo
Hari nga gamhanan
Hari sa tanan
Wala'y tupong ang pagmahal
Nga gihatag Mo.

Koro:
Santo Nino, Santo Nino
Senyor Santo Nino
O daghang salamat sa kaayo Mo
Daygon sa kanunay ug
Simbahon ka gayud
Santo Nino, Santo Nino
Gugma ko

Manny Lapingcao


Viva Santo Niño

Ipalanog na ang kampana alang sa atong patron
Señor Santo Niño sa Sugbo among Dios ug Ginoo

Viva Santo Niño pit señor, Viva Santo Niño
Pit Señor
Viva Santo Niño pit señor, Viva Santo Niño
Pit Señor

Santo Niño Dios ug tawo tuburan sa kalipay
Himayaon ka unta namo sa adlaw nga tanan

Hymn To Señor Santo Niño

One day to these Islands as gift and in pledge
God sent You to us O beloved Child
And always You have been
The light of our souls
The guide of our people
The flame in our hearts.

Senor Santo Nino, with Your scepter Guide our people who hail You king Forever, Filipinas is Your kingdom. Senor Santo Nino, in Your hand the world finds its rest; proclaim Your truth and justice, bring to men Your peace and love

The ship You were sailing arrived at our shores
To conquer this land, the Pearl of the seas; But You had decided to stay in this soil
To conquer our people and dwell among us 

The queen and the Rajah accepting the faith
Received You in their arms and fell on their knees
They worshipped your image and called on your Name
To ask for your blessing and help in their needs.

More ships in the Orient with soldiers arrived
And searching for gold, they found You instead
Legaspi, Urdaneta, the rajah, the queen Their subjects, our people, proclaimed You their king.

That's why we are coming to pay the respects
Our people did pledge a long time ago
We ask You to hear the prayers of all
The sad and forsaken, the poor and the sick.

Fr. E. Perez OSA

Luwasa Na Ang Akong Kalag (Salmo 6)

Luwasa na ang akong kalag.
Ayaw isalikway sa hangtud.
Sa kahadlok ako nagkurog.
Kanus-a pa ako, ginoo, sa silot maluwas?
Di na man pagahisgotan ang ngalan mo
sa nagpuyo sa bung-aw sa impyerno

Gabiing tanan mga luha akong giunlanan.
King mga mata hanap na ang tinan-awan.
Ug karon usa na lang ang akong pangadye,
nga dunggon ako sa Ginoo sa mga buhi.
Mga kaaway sa akong kalag mangahilum, magkatibulaag.

R. Villanueva 

Ang Akong Sala (Salmo 51)

Ang akong sala Ginoo wagtanga
Tungod sa kalooy mong way sama
Naghasol kanako ang mga dautan
Nga nabuhat ko sa imong atubangan

Diha sa sala ako gipanamkon
Ug gipakataw' sa sala ulipon 
Ang imong hukom makiangayon gayud
Ang kadautan ko dili ko ikalimod

Gam-om mo nga magmatinud-anon
Ang kasingkasing ko nga dautan
Ug maputi sama sa nyebe 
Kay gihugasan mo man

R. Villanueva 

O Krus, Kaluwasan

O krus kaluwasan sa tawo nga malaumon
Idan-ag Mo Ginoo kahayag sa nga tanan
Gugma magkahiusa 
Ikaw man ang tuburan

Sa gugma Mo Ginoo
Hiusahon Mo kami
Krus bugtong timaan sa gugma nga buhi

O krus kamatuoran sa atong pagkaluwas
Krus tul-id nga dalan sa nahisalaag

Cebuano ni
Fr. Andre Viau PME

Ayaw Kalimti

Ayaw kalimti nga namatay si Jesus
Alang kanato ug nabanhaw gikan sa mga minatay

Kon mamatay kita sa Ginoo mabuhi ta uban Kaniya
Mabuhi ta uban Kaniya

Kon mag-antus kita sa Ginoo maghari ta uban Kaniya
Maghari ta uban Kaniya

Naa Kaniya ang tanan tang kasakit ug ang tanang kalipay ug ang tanang kalipay

Naa Kaniya ang tanan tang paglaum ug ang tibuok tang gugma ug ang tibuok tang gugma

Naa Kaniya ang atong katubsanan ug ang tanan tang grasya ug ang tanan tang grasya

Naa Kaniya ang atong kaluwasan ug ang tibuok kalinaw ug ang tibuok kalinaw

Mary Hefron

Dinapit Sa Kaayo Mo

Dinapit sa kaayo mo
Ania kami karon nangayo sa pasaylo mo
Ug bililhong bendisyon
Mahimo unta kaming takus sa kasakit mo 
ug pagpanubos
Kami nga imong giluwas sa pagkamatay sa krus

Ang gugma mong walay sukod nagsugo ning tanan
Pagbuhat mo kanamo ug sa among kalibutan
Hingpita ang gibuhat mo
Ipadala ang Espiritu
Siya kanamo mohatud sa gingharian mo

R. Villanueva 

Himaya Ug Pagdayeg (aklamasyon kwaresma)

Himaya ug Pagdayeg 
alang kanimo Ginoo'ng Hesukristo

O Ginoo ang Imong mga pulong
Espiritu'g kinabuhi
Naghupot Ikaw sa mensahe sa kinabuhing dayon

Himaya ug Pagdayeg 
alang kanimo Ginoo'ng Hesukristo
Amen, Amen

Nars Fernandez

O Jesus

O Jesus nga mahigugmaon, 
Gimahal mo ang pagpaubos
Ug kami ang kamapahitas-on
Ingon man ang pagpanimalus

Ang kalinaw mo ihatag kanamo 
nga imong katawhan
Ug mamunga siya og panaghiusa
Alang kanamong tanan

Ayaw tagda ang kasal-anan
Ang sayop ng'among nahimo
Hinonoa hinumdumi lamang
Ang ubos namong pagtoo

R. Villanueva 

Ang Akong Kasingkasing

Ang akong kasing kasing, O Ginoo wa magmapahitas-on
Ug ang akong mga mata wa magmapagarbohon

Mga butang di ko makab-ut wa ko pangitaa
Hinonoa gipahiluna ko'ng malinawon ang akong kalag
Ingon og masuso diha sa bukton sa iyang inahan

Siya lamang O Israel ang imong pagasandigan
Karon ug sa tanang katuigan

Amen, Amen

R. Villanueva 

Pinalangga Kong Lungsod

Pinalangga kong lungsod tubaga ako 
Unsa bang dautan ang nahimo ko nganha kanimo
Nga nianang cross ilansang mo ako?

Ako karon masulob-on nga kanimo nagsud-ong
Daw wala ka masayud sa gibuhat ko karon
Ang imo mang kasal-anan maoy akong gipas-an
Ug gibaon sa lubnganan aron ka maluwas 

Kon mosunod ka kanako sa gilaktan kong dalan
Ug buot makig-ambit sa akong mga kalisud
Dawaton mo ang pag-antus sa tanang mga adlaw
Siya imong pas-anon sa tanang higayon

Kabilin ko alang ninyo akong lawas ug dugo
Buhi nga handumanan sa dakong paghigugma
Sa matag buhat niini inyo akong gihandom
Ug ako magpabilin sa inyong kiliran

Ako karon masulob-on hangtod sa kamatayon
Dili mo ba mahimo ang pag-uban kanako.
Ang diwa ninyo malig-on apan huyang ang lawas
Busa pag-ampo kamo sa tanang higayon.

Kamo karon nangabuta wala ninyo makita
Wala kamo masayod sa gugma sa inyong Dios.
Kamo karon nagabarog sa iyang atubangan.
Ang mga pasipala maoy inyong gasa.

Ako ang kamatuoran, dalan ug kinabuhi
Ang modawat kanako dili gayod mamatay
Ayaw ako isalikway aron kamo mabuhi.
Sunod kamo kanako ngadto sa amahan.

Ako imong magbubuhat nga nagtubos kanimo
Ang imong kaala-ot ako nga gi-ambitan.
Aron lamang pagpakita sa akong paghigugma
Ug kini imong balos tunok ug latigo.

Ayaw kamo pangahadlok panalipdan ko kamo.
Ako ang magbalantay sa panon sa Amahan.
Kinabuhi ko itugyan ang dugo ko iula.
Aron kamo mabuhi sa kahangturan.

Ako ang nag-amoma ug nagpadako ninyo
Apan kamo misukol sama sa mga bata.
Ang mga baka ug asno sa agalon moila
Kamo wala moila sa nagtubos ninyo.

Ako mianha kaninyo, Pagtawag sa nasaag
Ug pagdala kanila, Sa gingharian sa Dios
Duol kamo kanako, Aron sa pag pahulay
Sangpitang akong ngalan, ug kamo maluwas

Ang kasakit daw espada sa dughan mo molagbas
Tungod sa pag-ambit mo sa akong kasakitan.
Ikaw ang bag-o nga Eva inahan sa katawhan
Kanimo ko itugyan ang akong tinun-an.

Ang gugma ko alang kanimo karon inyong nakita
Dili gayod kapugngan ang baha sa gugma ko.
Dako ang akong kaluoy sa tanan kong katawhan
Karon dawata ninyo kinabuhing dayon

Ako ang inyong kahayag nga walay pagkapalong.
Lakaw kamo sa dalan nga akong giagi-an.
Ug dili kamo mapandol, dili kamo masaag
Kay ako maga-agak sa hinigugma ko

Sama Siya Sa Cordero

Sama siya sa Cordero nga gidala sa dapit ihawanan
S’ya lamang nagahilum ug way pulong sa pangutana

Apan sayud siya nga ang atong sala maoy nakaingon
Siya nasakit kita ang naayo
Ato ang kinabuhi iya ang kamatayon

Sama kita sa karnerong mga saag nga way mga padulngan
Kaniya gipahamtang ang atoang kasalanan

Ato ang kinabuhi iya ang kamatayon

R. Villanueva 

Purongpurong Nga Maidlot

Purong-purong nga maidlot
Maoy timaan sa pagkahari mo
Gisalikway sa mga katawhan
Nahimo kang buhi nga sakripisyo
Ug sa trono sa pag-an-tus nagahari ka karon,
Kay ang among pagpasigarbo
Buot nimo nga luwason
 
O, Jesus nga mapaubsanon ug kasingkasing
Himo—a nga ang among mga kasingkasing
Mahisama sa imoha

R. Villanueva


Dyutay Lang Kini

Kanimo ihalad ko karon Ginoo
Ug naglaum ako'ng
Kini makapahimuot Kanimo

Chorus:
Dyutay lang kining
Ihalad ko karon
Apan kinasingkasing

Dawata kining akong ihalad Ginoo
Mga bungang
Abot sa yutang Imong gipatikad
Chorus

Bridge:
Kanimo ihalad ko usab karon
Ang mga grasya
Nga gikan sa Imong kaayo
Lakip na kining kinabuhi ko

Dawata kining akong ihalad Ginoo
Mga bungang
Abot sa yutang Imong gipatikad
Chorus 2X

Nereo Angub

Kinsay Dili Makadayeg

Kinsay dili makadayeg kanimo, Ginoo ko
Kon akong pagahandumon ang dakong kaayo mo
Ang pagdayeg mo kanunay akong pagalitokon
Ug kining kaugalingon imo imo na karon

Tudloi kami Ginoo sa pagpasalamat
Nadtong mga kaayohan nga among nadawat
Imong grasyang panulondon 'ning anak naangkon
Ug ang imong gingharian amo amo na karon

Kalawom ba sa kalipay nga gipatagamtam mo
Unsay imong kahimut-an, mao da'ng pangitaon ko
Pagkalipay sa kawad-on gugma sa isigkaingon
Sanglit imong gipaambit ako, ako na karon

Tuyo ko ang pagmatuod nga nabanhaw si Hesus
Gani lang way pagkatapos ang pagpas-an nianang krus
Buhi S'ya pagdawat nako sa bug-at nga pas-anon
Ang tanan kong kasakitan iya, iya man karon

Amen.

Misteryo Sa Pagtoo

Si Cristo namatay
Si Cristo nabanhaw
Si Cristo mobalik nganhi
__________________________

Pinaagi sa krus ug pagkabanhaw mo
Naamo na karon ang kagawasan
Ikaw ang nagtubos sa kalibutan
Ikaw ang nagtubos sa kalibutanOsana Sa Anak Ni David (Osana al Figlio di David)

Hosana sa anak ni David 
Osana sa manunubos

Ablihi, O mga pultahan sa kanunay mosulod
Ang hari sa himaya
Magsimba ang langit ug yuta 
Maghangtud ang Iyang gahum

O kadagatan ug kabukiran paminawa
Moabot ang hari sa gugma
Magahatag bino ug pan
Kalinaw sa tanan

O birhen nga duol sa kahitas-an
Nakaangilon sa grasya ug kadungganan
Tabangi ang imong anak
Ihatag na ang manluluwas sa kalibutan

Usa ka adlaw moabot ang maghuhukom
Si Hesus maayo ug mapaubsanon
Ang atong mga sala pasayloon 
Busa magbag-o nata karon

Pasidunggan pagdaygon ug himayaon
Ang amahan ug anak 
Ug ang Espiritu Santo
Hangtud sa kahangturan

Spirit Song

Oh, let the Son of God enfold you with his Spirit and his love; Let him fill your heart and satisfy your soul
Oh, let him have the things that hold you, and his Spirit, like a dove, Will descend upon your life and make you whole

Jesus, O Jesus, come and fill your lambs
Jesus, O Jesus, come and fill your lambs

Oh, come and sing the song with gladness as your hearts are filled with joy
Lift your hands in sweet surrender to his name
Oh, give him all your tears and sadness, give him all your years of pain, And you'll enter into life in Jesus' name

Jesus, O Jesus, come and fill your lambs
Jesus, O Jesus, come and fill your lambs

Oh, let the Son of God enfold you with his Spirit and his love; Let him fill your heart and satisfy your soul

Oh, let him have the things that hold you, and his Spirit, like a dove, Will descend upon your life and make you whole
He'll descend upon your life and make you whole

Mag-ambahan Kita Karon

Mag-ambahan kita karon
Mga anak sa Dios
Nabulahan kitang tanan
Sa Iyang bendisyon

Atong daygon ang Amahan, ang Anak
Ug Espiritu Santo
Karon ug sa gihapon
Atong pagsimbahon

Ang maayong balita
S'atong kaluwasan
Ipahayag ta karon
Ngadto's katawhan 

R. Villanueva 

IL Signore (Prayer of St. Francis)

Il Signore, Mi Rende Uno
Strumento Della Vostra Pace
(Lord Make Me, Make Me An
Instrument Of Your Peace)

Dove Ci E Odio Lasciarlo
Seminare L’amore
(Where There Is Hatred,
Let Me Sow Love;)

Dove Ce E Ferita
(Where There Is Injury)
Perdono(Pardon)
Dove Ci E Dubbio
(Where Is Doubt)
Fede(Faith)

Dove Ci E Disperzione
(Where There Is Despair)
Sperare(Hope)

Dove Ci E Nerezza
(Where There Is Darkness)
Illuminarsi(Light)
Dove Ci E La Tristezza
(Where There Is Sadness)
Gioia(Joy)


O Divine Master, Grant That
I May Not So Much Seek;

To Be Consoled As To Console;
(To Be Understood As To Understand,)
To Be Loved, As To Love(As To Love)

For It Is In Giving That We Receive;
It Is In Pardoning That We Are Pardoned
It Is In Dying That We Are Born Again,
(It Is In Dying That We Are Born Again)
It Is In Dying That We Are Born Again,
To Eternal Life.

Il Signore,
Mi Rende Uno Strumento Della Vostra Pace
(Lord, Make Me Make Me An Instrument)
Il Signore 
Of Your Peace.

Gloria

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus,
Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Arr. Giuseppe Oltrasi

Panalangin Sa Pagiging Bukas Palad

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas-palad
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa 'Yo

Na makibakang 'di inaalintana mga hirap na dinaranas
Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan
Na 'di naghihintay kundi ang aking mabatid
Na ang loob Mo'y siyang sinusundan

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas-palad
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mulsa sa 'Yo

Jandi Arboleda

Kyrie Eleison

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison

Giuseppe Oltrasi 

The Lord Is Kind And Merciful

The Lord is kind and merciful; the Lord is kind and merciful.
Slow to anger, rich in kindness,
The Lord is kind and merciful.

Bless the Lord; O my soul; all my being 
bless God's name.
Bless the Lord, O my soul; forget not
all God's blessings.

The Lord is gracious and merciful,
Slow to anger, full of kindness.
God is good to all creation, full of compassion.

The goodness of God is from age to age,
Blessing those who choose to love.
And justice toward God's children;
On all who keep the covenant.

Jeanne Cotter

Of The Father's Love Begotten

Of the Father's love begotten
ere the worlds began to be,
he is Alpha and Omega,
he the source, the ending he,
of the things that are, that have been,
and that future years shall see
evermore and evermore.

Oh, that birth forever blessed
when the virgin, full of grace,
by the Holy Ghost conceiving,
bore the Savior of our race,
and the babe, the world's Redeemer,
first revealed his sacred face
evermore and evermore.

This is he whom seers and sages
sang of old with one accord,
whom the voices of the prophets
promised in their faithful word.
Now he shines, the long-expected;
let creation praise its Lord
evermore and evermore.

Let the heights of heav'n adore him,
angel hosts his praises sing,
pow'rs, dominions bow before him
and extol our God and King.
Let no tongue on earth be silent,
ev'ry voice in concert ring
evermore and evermore.

Christ, to thee, with God the Father,
and, O Holy Ghost, to thee
hymn and chant and high thanksgiving
and unending praises be,
honor, glory, and dominion
and eternal victory
evermore and evermore.

Marcus Aurelius C. Prudentius

Laudate Dominum

Laudate Dominum
Purihin ang Diyos
O sangkatauhan santinakpan
Laudate Dominum laudate Dominum

Fr. Jose Mario Francisco SJ
Fr. Manoling Francisco


Keep Us

O Lord keep us from harm
O Lord keep us from sins
By your sacrifice we were saved

O Lord save us from the pow'r of Satan
Your sacrifice will keep us away from sins

Alvin Silan


Be Still

Be still and know that I am God
Be still for I am here rest in me

I long to heal your wounded soul 
To comfort your loneliness 
Come to me, come to me

Still your soul in the dark of night
I'll come to you in solitude
Speak your fear, speak your fear

Return to me with all your heart
I will bring you home
and I'll refresh you with my joy
Encircle you in arms of healing love

Sa Iyong Pagibig

Ako'y nananabik makapiling Ka sa bawat sandali
Walang isang saglit nanaising sa Iyo ay mawaglit
Tangi kong dalangin, manatili
Sa Iyong pag-ibig mamalagi

Awitin ko'y hiling na ang 'Yong ngiti ang nais makamit
At sana'y mabatid ang pagkabighani ng aking dibdib
Kung hindi man sasapat ang paghimig
Hayaang b-hay ko'y sa 'Yo maiawit

Ako'y yakapin Mo, h'wag Mong pahihintulutang malayo
Poon pakinggan Mo ang sigaw ng pusong naakit sa 'Yo
Sa hustong paggiliw Mo ay lingapin
Nang sa bawat pagpintig ay hanapin

O pag-alabin Mo, adhika ng puso'y pagningasin Mo
Ako'y yakapin Mo, sa Iyong pag-ibig ay itago Mo

Ako'y yakapin Mo

Papuri Sa Iyo

Papuri sa Iyo salita ng Diyos 
Panginoong Hesukristo

Sa aki'y likhain isang pusong tapat 
Ibalik ang galakng 'Yong pagliligtas

Kyrie (3rd mass)

Ginoo, Ginoo, Ginoo kaloy-i kaloy-i kami
Cristo kaloy-i kami, Cristo kaloy-i kami

Ginoo, Ginoo, Ginoo kaloy-i kaloy-i kami
Kaloy-i Kaloy-i kami

Langitnong Namong Amahan

Langitnong namong Amahan among igasa
Ang kang Cristong kinabuhi hamiling bayad ning imong mga binuhat
Bayad s'among kasaypanan
Dawata himoa nga among kaluwasan
Dawata himoa nga among kaluwasan

Sa kang Cristong mga buhat ug kinabuhi
Nga gihimo niyang halad alang kanimo
Mahiusang among buhat
Ug ang among kinabuhi 
Ingon nga'ng d'yutay'ng tubig isagol sa bino
Ingon nga'ng d'yutay'ng tubig isagol sa bino

Kyrie (Cebuano) 8th mass

Ginoo, kami nakasala ug nakalapas sa imong kaayo
Kaloy-an mo kami, kaloy-an mo kami

Pakita’ag gugma ug kalooy
kami nga nagapaabot sa kaluwasan

Ginoo, kami nakasala ug nakalapas sa imong kaayo
Kaloy-an mo kami, kaloy-an mo kami

Pakita’ag gugma ug kalooy
kami nga nagapaabot sa kaluwasan

Kini Mao Ang Akong Lawas

Kini maong akong lawas 
Ng'akong gihatag sa inyong kaluwasan
Dawata kini, dawata kini, sa akong handumanan
Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan
Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan

Niining langitnong kalan-on gidawat sa kabus
Ang saad nga way kapakyasan sa namatay sa krus

Niining langitnong kalan-on kita makadawat
Kalinaw nga iyang kabilin kabaskug sa kalag

Previous Posts

Posts in our Archive