As I kneel before You (Ave Maria)

 As I kneel before you,
As I bow my head in prayer
Take this day, make it yours
And fill me with your love

Chorus:
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu

All I have I give you,
Every dream and wish are yours,
Mother of Christ,
Mother of mine, present them to my Lord.

As I kneel before you,
And I see your smiling face,
Ev'ry thought, ev'ry word
is lost in your embrace.

Grateful for the light of faith

Grateful for the light of faith received in Limasawa
With Mary we sail as faithful disciples of Christ....

Our voices we raise in thanksgiving unceasing,
Our hearts join our islands and seas in rejoicing,
Grateful for the light of faith received in limasawa
With Mary we sail as faithful disciples of Christ.

Far out in the East, peoples in darkness waiting for Christ,
to bask in His brightness.
Storms and rough seas sank not the big galleons
One island, one land, Christ's first companions

Our voices we raise in thanksgiving unceasing,
Our hearts join our islands and seas in rejoicing,
Grateful for the light of faith received in limasawa
With Mary we sail as faithful disciples of Christ.

Faith is God's gift a seed that he planted
Good soil in hearts, a nation beloved
Grateful for this gift His light imparted
In the Eucharist first celebrated

Chapels and churches in barrios so far
Brave missionaries no hardships could jar
Mary, our mother, welcomed and honored
In homes abiding, God ever adored.

Faithful disciples of Christ...

San Miguel Arkanghel hymn


San Miguel Arkanghel ang imong ngalan
nagkahulugan ug kinsa’y sama sa Dios.

Panalipdi kami nga nagsangpit kanimo
ug tabangi kami sa pagsugot ug pag-alagad
sa Ginoong Dios

Panalipdi kami nga nagsangpit kanimo
ug tabangi kami sa pagsugot ug pag-alagad
sa Ginoong Dios.

Pagmalipayon (Alleluia)

 Msgr. R. Villanueva

Pagmalipayon lungsod sa Dios
Nabanhaw na ang Manunubos
Ng'a lang kanato gihalad sa krus
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

May kaluwasan na ang tanan
Nga namatay sa kasal-anan
May kinabuhi ug kabanhawan
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Moduol ako (Salmo 43)

 Huni: Rudy. Villanueva

Moduol  ako sa altar sa Dios, kalipay sa akong kabatan-on.   
Sa koldas ug awit ang akong  Dios,  
Pagahimayaon, pasalamatan ko.      

Panalipdi ako Ginoo,  batok sa tawo'ng way pagtoo,
Kay ikaw ang akong kota nga kanako manalipod.
Ngano ba Ginoo, nga gisalikway mo ako?           
Ipadala'ng imong kahayag ug ang imong kamatuo-ran.   
Sila magtultol kanako nganha sa i-mong puy-anan.

Coda:                                                             
O kalag ko, nganong nagmasulob-on ka?       
Dayga siya, ang Manluluwas mo.       
Dayga siya salig Kaniya.

Ang mahal Mo nga Panalangin

 Msgr. Rudy Villanueva

Ang mahal mo nga panalangin amo na karon
Nahiusa kining lungsod sa paghalad
Ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo

Pun-a kami O Ginoo sa kadait ug gugma mo
Ang tanan karon himoa nga magsaksi 
Ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan

Amen. Amen.Way Sama

 Fr. Jed Bellones

Wa'y sama ang gugma sa Dios alang kanimo
Kinabuhi giula aron ka maluwas

Kalapasan, kadautan sa tawo gipapas
Pasaylo ug gugma gihatag sa Dios

Duol kaniya kay mamati Siya
Ug salig sa iyang gugma

Kinabuhi tanawa ang Dios pamatia
Kanunay maghari Siya

Hinaot Ginoo imong pamation

Tanang Kanasuran (Salmo 117)

 Msgr. R. Villanueva

Tanang kanasuran, tanang katawhan
Hatagi ninyo ug pagdayeg ang Dios

Kay nagalungtad ang iyang gugma
Ug kalooy alang kanatong tanan