Ang Mahal Mo Nga Panalangin

Ang mahal mo nga panalangin amo na karon
Nahiusa kining lungsod sa paghalad
Ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo

Pun-a kami O Ginoo sa kadait ug gugma mo
Ang tanan karon himoa nga magsaksi 
Ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan

Amen. Amen.

 Msgr. Rudy Villanueva


Way Sama Ang Gugma Sa Dios

Wa'y sama ang gugma sa Dios alang kanimo
Kinabuhi giula aron ka maluwas

Kalapasan, kadautan sa tawo gipapas
Pasaylo ug gugma gihatag sa Dios

Koro:
Duol kaniya kay mamati Siya
Ug salig sa iyang gugma
Kinabuhi tanawa ang Dios pamatia
Kanunay maghari Siya

Tag:
Hinaot Ginoo imong pamation

 Fr. Jed Bellones

Tanang Kanasuran (Salmo 117)

Tanang kanasuran, tanang katawhan
Hatagi ninyo ug pagdayeg ang Dios

Kay nagalungtad ang iyang gugma
Ug kalooy alang kanatong tanan

 Msgr. R. Villanueva

Previous Posts

Posts in our Archive