Purihin si Hesus Viva Pit Senyor!

Bill Kevin Del Rosario

Purihin si Hesus Anak ng Ama
Viva Viva Pit Senyor!
Viva Senyor Santo Niño 
Batang bigay ng kalangitan kami iyong gabayan
Pagibig Mong walang humpay ipakita sa sambayanan

Batang bigay ng kalangitan kami iyong pakinggan
kahilingan nami't pita igawad sa sambayanan.

Aming handog ngayon

Bill Kevin Del Rosario

Panginoong Diyos Ama aming handog ngayon
Ang alak at tinapay dala sa altar Mo
Pati puso nami't isip tinataas sa 'Yo
habang hinihintay kami kay Kristong darating

Itong alak at tinapay pabanalin at basbasan
upang maging si Kristong tunay kapayapaan
ang taglay manahan sa aming buhay.

Buksan aming puso't isipan hugasan aming karumhan
nang ang Haring nagtatagumpay kadakilaan ang taglay
makapasok nang lubusan

Panginoong Diyos Ama aming handog ngayon
Ang alak at tinapay dala sa altar Mo
Pati puso nami't isip tinataas sa 'Yo
habang hinihintay kami kay Kristong darating

habang hinihintay kami kay Kristong darating.

Ang Korderong Inialay

Ferdz M. Bautista

Ang korderong inialay ay marapat paghandugan
ng kadakilaat dangal pagkilala't pagpupugay
Siya'y Haring walang hanggan

Umawit sa kagalakan ang lahat ng manga bansa
Ang Panginoon ay paglingkuran
Siya'y purihin magpakailanman

Christus Vincit Christus regnat!
Christus Christus imperat!

Take and Receive


Take and receive, O Lord, my liberty
Take all my will, my mind, my memory
All things I hold and all I own are Thine
Thine was the gift, to Thee I all resign

Do Thou direct and govern all and sway
Do what Thou wilt, command, and I obey
Only Thy grace, Thy love on me bestow
These make me rich, all else will I forego.

Ipagbunyi ang Kristong Hari

Ali Izon

Ipagbunyi ang Kristong Hari
Umawit ng papuri
Bawat lahi, bawat lipi
Sa Diyos ay magpupuri
Ang lupa't kalangitan
Lahat ay nag aawitan
Sa Diyos nananambitan
Mapasaamin ang 'Yong kaharian.

Ipagbunyi ang Kristong Hari
Umawit ng papuri
Bawat lahi, bawat lipi
Sa Diyos ay magpupuri
Umawit ng kagalakan
Sa Kanyang kadakilaan
Tambuli'y ay 'yong hipan
Kristong Hari ating parangalan

Ipagbunyi ang Kristong Hari
Umawit ng papuri
Bawat lahi, bawat lipi
Sa Diyos ay magpupuri
Ang lupa't kalangitan
Lahat ay nag aawitan
Sa Diyos nananambitan
Mapasaamin ang 'Yong kaharian.
Kristong Hari, Purihin Ka!

Ang Kristong Hari

Wally Perez Labado

Panginoong Hesukristo Hari ng sanlibutan
Bawat nilalang  sumasamba sa Iyong pangalan
Maging kulog at kidlat man ay naglalaho
sa tinig Mong lubos na makapangyarihan

Hesus Ikaw ang hari, Ikaw ang Kristong hari
Ang buong mundo'y lumuluhod sa Iyong kabanalan
Hesus Ikaw ang hari, Ikaw ang Kristong hari
Nagpupuri kami ngayon at kailanman

Panginoong Hesukristo Hari ng kalangitan
Mga nilikha'y na pupuspos ng Iyong kadakilaan
Nagharing Diyos ng lahat kami'y sumasamo
Panginoong Hesukristo pagharian Mo.

Hesus Ikaw ang hari, Ikaw ang Kristong hari
Ang buong mundo'y lumuluhod sa Iyong kabanalan
Hesus Ikaw ang hari, Ikaw ang Kristong hari
Nagpupuri kami ngayon at kailanman

Nagpupuri kami ngayon at kailanman.

Viva Pit Senyor

Viva Pit Senyor Santo Niño (4x)
Jesus teach me how to pray
Suffer not my thought to stray
Send destruction far away
Sweet Holy Child

Let me not be rude or wild
Make me humble meek and mild
Pure as angels undefiled
Sweet Holy Child

When I work or when I pray
Be thou with me through the day
Teach me what to do and say
Sweet Holy Child

Make me love thy mother's blest
Safe beneath they care to rest
As a bird within its nest
Sweet Holy Child.

Previous Posts

Posts in our Archive