Walay Bisa'g Kinsa

(Pananagutan) Eddie Hontiveros, SJ

Walay bisa'g kinsa nga mabuhi sa kaugalingon lamang,
Walay bisa'g kinsa nga mamatay sa kaugalingon lamang.

Koro:
Kitang tanan dunay tulubagon sa usa'g-usa
Kitang tanan gihiusa sa |Dios nga 'Yang katawhan.

Sa atong pagpangga ug pag-alagad sa kaigsoonan,
Gisangyaw ta ang maayong balita sa kaluwasa.

Ug magkaduyog ang panag-awit sa kanasuran,
Kita pagaihon nga anak sa Dios nga Amahan.

Yutang Tabonon

Rudy Villanueva - Gounod

Yutang tabonon, piniling Lungsod sa Sidlakan
Nga gihi-usa sa Kristohanong Simbahan!
Duyog kita sa awit sa pasalamat, tingog kini sa daghang katuigan,
Nga nagmaya sa kang Kristo nga pagbuntog
Sa mabangis nga gahum sa kangitngitan.
Iyang gahum nagpadayon pagpapanalipod,
Aron ang mahal nga tinoohan magpabilin kanunay
Atong isangyaw ang kang Kristong pagtulon-an,
Atong isalikway ang mabudhiong pulong.
Diosnong magtutudlo gimahal ang Imong sugo
Nag-ila kami, Ginoo, sa Imong Santos nga gahum
Dinhi s'among yuta gilitok ang Imong Ngalan
Among Manluluwas sa tanang katalagman.
Hari s'among Lungsod pangulohi sa gihapon
Magpadayon Ka pagmando sa yutang Pilipinhon.

Way Sukod ang Pagmahal

Msgr. Rudy Villanueva

Way sukod man ang pagmahal alang kanako gipakita Mo
Ang kamatayon walay gahum sa pagbugnaw nianang dakong kalayo
Hinonoa Siya midaug ug sa kamatayon nakabuntog.

Kon sud-ongon Mong pagmahal alang Kanimo gipakita ko
Halos Siya pagahisgutan kay kini sinukod ug mabalhinon.
Pakitaon Mo na ako sa hingpit Mong kaayo,
Ug pasabta ako sa pagkamadanihon Mo

Pun-a kining kasingkasing ko
Sa gugma alang Kanimo.

Unsay Igasa

Rudy Villanueva

Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo?
Koro:
Giluwas mo ako gikan sa sala,
Ug kanunay imong gipakita
Sa kaayo nga wa'y sukod.
Unsaon ko karon pagbalus kanimo niining tanan?

Koda:
Sa kaayo nga way sukod.

Umari Ka, O Espiritu Santo


Umari Ka, O Espiritu Santo, pun-a sa kalayo sa Imong gugma.
Ang mga kasingkasing sa Imong mga alagad,
Ipadala ang Imong Espiritu, ug magmugna sila
Ug bag-ohon Mo ang dagway sa yuta.

Tun-i Kami Ginoo


Tun-i kami Ginoo sa pagsunod Kanimo.
Sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan.

Tun-i kami Ginoo sa pagsunod sa lakang Mo,
Mga tunob sa hawan, timaan sa kagawasan.

Tun-i Ginoo sa pagpugong ug pagpasaylo,
Sa pagpadayag sa matuob ko angay ug among katungod.

Koda:
Tun-i kami, tun-i kami, Ginoo.

Sulod nga Malipayon


Sulod nga malipayon sa balay sa atong Dios.
Ipadangat ang pagdayeg ni Hesus ang Manunubos,
Nga nagbag-o sa kalipay sa atong pagkabuhi.

Koda:
Sulod nga malipayon sa balay sa atong Dios.

Salmo 46: Tanang Katawhan

Rudy Villanueva

Tanang katawhan, pamakpak kamo, singgit sa kalipay ngadto sa Dios.
Siya lamang ang takus kahadlokan, ang Hari sa tibook kalibutan.

Tanang katawhan, gipahiubos, ingo'g tumbanan sa atong tiil.
Ang atong kabilin gikan Kaniya, mahigugmaong gasa alang kang Hakob.

Koro:
Alirongan ta ang trono sa Dios sa mga singgit sa kalipay
Uban sa tingog sa trompeta.
Daygon ta, O daygon ta kay Hari Siya, Hari Siya.

Tanang katawhan sa Dios ni Abraham, tanang kaharian ning kalibutan,
Ilhon nato Siya ang tag-iya, tinubdan sa tanang kagahuman.

Ang Ginoo Akong Magbalantay, Salmo 23

Rudy Villanueva

Ang Ginoo akong magbalantay, 
wala na'y magkulang pa kanako
Sa lunhaw'ng sibsiban Iya kong gidala,
Sa tubig nga malinao gihupay ki'ng kalag.
Sa matarong nga dalan Iya 'kong gipalakat
Matinudanon S'ya sa iyang saad.

Ug bisan motabon ang landong sa kamatayon.
Wa ako'y kahadlokan kay anaa Siya.

Sa Kanunay Iya akong gibusog 
Taliwala sa akong mga kaaway.
Buhong sa panalangin sa adlaw nga tanan,
Magpuyo ako sa balay sa Ginoo
Sa kahangturan(sa kahangturan)
Magpuyo ako sa balay sa Ginoo
Sa kahangturan(sa kahangturan)

Salmo 1: Malipayon ang Tawo

Rudy Villanueva

Malipayon ang tawo nga wala monunot sa tambag sa mga dautan,
Ug iyang gikalipay ang balaod sa Dios
Ug nagtuon s'ya niini sa adla'ng tanan.

Sama siya sa kahoy nga nagatubo kilid sa nagdagayday nga tubig
Malabong ang iyang mga dahon, ug mabungahon siya sa tanang panahon
Apan dili ingon niining mga dautan, ipadpad sa hangin ug mahanaw
Kay ang Diosnong paghukom maoy mopatigbabaw

Koda:
Kay ang dalan sa mga dautan, dalan nga way gipadulngan.
Apan ang gilaktan sa tawong matarong

Nagpadulong sa kahimayaan.

Sa Talad ni Jesuskristo

Florencio Salvador - Fruto Ramirez, SJ

Koro:
Dali, kamong mga nagbug-atan ug papahulayon Ko kamo.
Dali, pangaon panginum kamo sa talad ni Jesuskristo.

Jesus Tinapay sa kinabuhi, halad nga lunsay sa sala bugti.
Dawata ninyo ug kan-a 'Yang grasya tagamtama.

Jesus ilimnon sa kaluwasan, Dugong giula alang sa tanan.
Dawata ninyo ug imna ang kopa sa 'Yang gugma.

Jesus Maayo nga Magbalantay, kami nagalindasay
Hangad kami makapahulay sa imong gugmang tinunay.

Paminawon Nato Karon

Koro:
Paminawon nato karon, ang tawag sa panahon:
Ug ablihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton ta.

Panahon na sa pagbag-o, panahon na sa buhing pagtuo.
Panahon na sa pakighusay, pakig-uli, pagpasaylo.

Ang nag-antus sa kawad-on, nagpaabut sa atong pag-unong.
Angayan tang paninguhaon, kauswagan nga tawhanon.

Pagdaygon Ka, Dios

Pagdaygon Ka, Dios Amahang langitnon, ning gasa namong mga masaylapon,
Ang pan ug bino nga abut sa yuta, ginama sa kamot sa tawo.

Dawata kining among mga halad, sa mga sala namo igabayad.
Ang lawas, dugo ni Hesus among Dios, kinabuhing gihalad sa Krus.

Ihalad namo ang among kalipay, tanang kasakit kaguol kabud-lay.
Tan-awa, O Dios, ug ayaw pasagdi, himoa ang maimo kami.

O Maria, Rayna sa Pilipinas

O Maria, Rayna sa Pilipinas
Narcisa Fernandez, fma


Koro:
O Maria, Rayna sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman,
Agaka kami ngadto sa Manluluwas.
Si Kristo nga Anak mo ug ang among kagawasan.

Ug paminawa kining among mga pag-ampo.
nga gikan gayud sa kasingkasing namo:
Mga pagtuaw, panlimbasug ug pagpangaliyupo,
Luwasa kami sa dayong kasubo.

Kon nagkabugnaw kining among gugma kanimo,
Ug nahanaw na ang among kanhing kayano;
Kon ugaling kami day walay kaligdong sama nimo,
Dungga kami ug pasayloon mo.

Ilingi na ang imong mga mata kanamo,
Ug lig-ona na ang among pagtuo ni Kristo,
Ug dalhon mo kami sa altar sa gugma'g kaambitan,
Inahan, ikaw ang among dangpanan.

Pagahimoa kami nga mapasalamaton,
Ug inita kami sa gugma mong langitnon,
Ug dasiga kami bisan sa kalisud magpadayon,
Pagpuyo sa kinabuhi nga diosnon.

O Birheng Maria, Ig-ampo mo Kami

Immaculate Mother

O Birhen Maria, ig-ampo mo kami.
Sa mga panulay, panlabanan mo kami.

Koro:
Ave, ave, ave, Maria. Ave, ave, ave, Maria.

Bitoon sa dagat, dan-agan mo kami.
Sa oras sa ikamatay, panlabanan mo kami.

Maria kanimo modangup man kami.
Sa buntag, sa udto, sa hapon ug sa gabii.

Mugna sa Dios

Msgr. Rudy Villanueva

Mugna sa Dios ako karon nagpakata-kos,
Sa pakig-atubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos.

Bunga sa yuta ug ginama sa kamot sa tawo.
Halad sa ulipon, pinaagi Niya ang Ginoo pagadaygon.

Lawas ug kalag kining mahal Mo nga hatag
Sa kanunay mahalong ug sa dayan,
Dayan sa grasya (kanunay ko )palamboon.

Maria, Bituon sa Bag-ong Ebanghelisasyon

Florencio Salvador - Fruto Ramirez, SJ

Sa 'mong pagpanaw sa kadagatan sa sakayan nga among Simbahan
Ikaw Maria among kauban sa paglatas sa kalaworan.
Ikaw Bituon sa kaadlawon, ikaw ang dan-ag sa mga matuohon.
Sa 'mong pagtuman sa kasugoan, ikaw panig-ingan ug gabayan.
Ulipong masinugtanon, danagan mo kami sa 'mong misyon.
Ikaw, kahayag nga masidlakon, Bituon sa bag-ong ebanghelisasyon.
Ikaw, Maria ang mag-agak kanamo ngadto sa imong Anak.
Ikaw, kahayag masidlakon, Bituon sa bag-ong ebanghelisasyon.
Ikaw, Maria ang mag-agak kanamo sa imong Anak,
Kanamo ngadto sa imong Anak!

Magsaulog kita Karon

Narcisa Fernandez, fma

Koro:
Magsaulog kita karon sa kalipay atong awiton;
Kay sa kauhaw ug kagutom, ang Ginoo nagapakaon.
Sa takna sa kawad-on ang ginoo ang paglaum.
Nan, atong saulogon, ang gasang diosnon.

Ania kami Ginoo, naghiusa kami sa pagtoo
Pun-a ang among kasingkasing sa buhing tinapay Ginoo.

Gigutom kami Kanimo, dili lang sa yutan-ong kalan-on,
Busga ang among kasingkasing sa Imong langitnong pagkaon.

Hatagi kami Ginoo, sa matuod nga kagawasan.
Pun-a ang among kasingkasing sa Imong kamatuoran.

Gihidaw kami Ginoo, sa matuod nga gugma'g kalinaw.
Pun-a ang among kasingkasing sa Imong halangdong pagduaw.

Maghimaya ka Maria


Maghimaya ka, Maria napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan.
Ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
Santa Maria, inahan sa Dios, ig-ampo mo kaming makasasala.
Karon ug sa oras sa among kamatayon, Amen

Lungsod nga pinili


Lungsod nga pinili, himayaon mo ang Dios nga nagahatag, kinabuhi mo.
Unsay ikabalus mo, sa 'yong kaayo, pagpuyo diha sa pulong sa Dios.

Koro:
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
Alelu, aleluya.

Awit sa pagpasalamat, imo sa singgit sa pagdayeg, ipalanog ta.
Gikan sa kasadpan, ngadto's sidlakan, himayaon ang Dios sa Tanan.

Lungsod nga Balaan

Narcisa Fernandez, fma

Lungsod nga balaan, ania ta karon
Sa pangdayeg sa Ginoo ang atong kaluwasan.

Lungsod nga palaran, ania ta karon
Sa pag-awit sa himaya, sa gugma ug paglaum.

Lungsod nga palaran, ania ta karon
Pagsaulog sa kahamili, sa atong kinabuhi.

Lungsod nga bulahan, ania ta karon
Naghiusa sa atong gugma sa kalipay'g hudyaka.

Lungsod nga halangdon, lig-onon ta karon
Ang pagtoo sa 'tong Ginoo ang atong Manunubos.

Koro:
Parianon'g lungsod, Harianong lungsod
Awit pasalamat, tibuok nasud!

Kuhaa, O Dios

Eddie Hontiveros, SJ

Kuhaa, O Dios, ug dawata, ang akong kasing kasing
Ang akong salabutan, uban ang kabubut-on ko.
Tanang mahuptan ko, kaugalingon ko, tanan akong ihalad Kanimo.

Tanan kong butang Imo man, Ginoo, Kanimo ibalik ko.
Pamulong lang ug mando-i ako, sibo sa kabubut-on Mo.
Pagsugo lang, O Ginoo ko, sa pagtuo andam ako,
Kon maangkon ko ang grasya ug ang gugma Mo, ang tanan talikdan ko.

Kini maong akong lawas

Rudy Villanueva

Koro:
Kini maong Akong Lawas nga 'kong gihatag sa inyong kaluwasan.
Dawata kini, dawata kini sa Akong handumanan.
Kini ang Akong Dugo, giula sa inyong kapasayloan.
Dawata kini, dawata kini sa Akong handumanan.

Niining langitnong kalan-on gidawat sa kabus.
Ang saad nga wa'y kapakyasan sa namatay sa krus.

Niining langitnong kalan-on kita makadawat,
Kalinaw nga iyang kabilin kabaskug sa kalag.

Kini ang Adlaw

Arnel Aquino, SJ

Koro:
Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo.
Magsadya kita, ug magmaya!

Pasalamati ninyo ang Ginoo, kalooy N'ya nagalungtad sa kahangturan.
Pasultiha ang balay ni Israel, kalooy N'ya way utlanan.

Ang Iyang toong kamot sa Ginoo, Iyang gibakyaw uban sa gahum.
Dili ako mamatay kundi, mabuhi, Isangyaw ko, Iyang ngalan!

Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod,
Nahimong bato sa kanto;
Sa Ginoo nahimo kining tanan, kahibulungan sa mata!

Koda:
Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo.
Magsadya kita, ug magmaya!

Kay kita Usa ra

Narcisa Fernandez, fma

Koro:
Kay kita usa ra sa gugma ni Kristo, Kon namatay kita uban kaniya,
Mabanhaw kita sa kinabuhing dayon.

Kon sa imong kinabuhi, gugma ang kadasig,
Ayaw na pangita ug lain pang butang, kay ang Ginoo anaa kanimo.

Kon aduna kay igsoon nag-antus sa kasakit;
Lig-ona ang pagtuo sa langitnong gahum, kay ang Ginoo mao ang paglaum.

Kon ang imong kasing kasing napuno sa kalipay,
Kalipay ihatag mo sa mga nagsubo, ang pahiyum mo, mobalik kanimo.

Kon ikaw manggiangayon sa isigkatawo,
Kalipay nga diosnon ang imong maangkon, ug magpuyo ka sa kalipay'ng dayon.

Kon dawaton ta ang Ginoo sa bug-os nga gugma;
Kalipay nga diosnon ang atong maangkon, kay ang Ginoo labing malipayon.

Kanino, O Dios

Fr. Rudy Villanueva

Kanimo, O Dios, nagahulat ako na mosulod Ka sa kasing kasing ko.
Wala na gayud ako'y gipaabut nga lain pang sama sa kaayo Mo.
Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko. Ang gugma Mong kabus ihatag ko karon,
Ayaw itugot nga ako mahilayo.
Ako nga hugot nagato-o nga anaa Ikaw sa altar.
Sa adlaw gabii Ikaw nagahulat nga dunggon ang Imong pagtawag.

Huni sa Kinabuhi

Narcisa, Fernandez, fma

Ang huni sa kinabuhi nagkadaiya, daw simponiya sa musika
Usahay maluyahon, usahay madasigon, Karon masulubu-on unya malipayon.
Mao kini ang kamatuoran, ang kamatuoran sa atong kinabuhi.
Mao kini ang huni, huni sa kinabuhi, huni usab sa gugma,
Gugmang hamili.

Bilihon ikaw nga huni sa katilingban. Unsay nagahin mo sa uban?
Kadalit ba'g kalipay, sa dughan maghuhupay,
ug ang paghigugma nga buhi sa kanunay.
Mao kini ang akong salima, nga akong gihatad sa bug-os kong gugma.
Ikaw usa ka huni, huni sa katilingban,
Adunay kaakuhan ning kalibutan.

Hagit sa Ebanghelyo

Narcisa Fernandez, fma

Ang hagit sa ebanghelyo alang kanato,
Higugmaon ta ang atong isigkatawo.
Apan kon tinud-on ta ang pagserbisyo,
Mosubay ta'g kalbaryo, sama sa atong Ginoo.

Koro:
Dili sayon ang pagsunod kang Kristo;
Daghang tunok ang dalan nga agi-an mo.
Bug-at ang krus nga pas-anon mo,
Ug kamatayon naa naghulat kanimo.

Si Kristo mismo nag-ingon sa mga tinun-an;
Pagbantay kay panakpon kamo'g biay-biayon.
Prisohon kamo ug ilhong mga tamapalasan,
Ug ang naa sa gahum, human kamo'g silotan.

Bulahan ang gilutos tungod sa ilang tinoohan,
Bulahan ang gidaug-daug ug gibugalbugalan.
Bulahan ang mobarug alang sa katarungan,
Magmalipayon sila, ila ang gingharian.

Gugma'g Paglaum

Narcisa Fernandez, fma

Ayaw'g wad-a ang paglaum, bisan tuod sa mga kadag-um;
Kay luyo sa mga panganod, nagasidlak ang adlaw.
Huptan ta ang kalig-on, ang kalig-on sa pagtuo.
O gugmang way kahadlokan, O gugmang hilabihan.

Koro:
Kon atong palandongon, ang mga nangaaging panahon
Kaguol man kon kalipay, ang tanan ay lumalabay;
Pagkanindot nga mabuhi, nga adunay ginamithi
Kinabuhing hinalad, gugmang way paglubad.

Ayaw wad-a ang kadasig, bisan tuod sa mga kasakit
Kon aduna may kangitngit, may bitoon ang langit.
Huptan ta ang kalig-on, ang kalig-on sa pagtuo.
O gugmang way kahadlokan, O gugmang hilabihan.

Ginoong Dios

Rudy Villanueva

Ginoong Dios kaloy-a na ang Imong lungsod
Tungod sa Imong gugma nga walay sukod.

Ang mga utang ug ang among kalapasan
Itaw'n papasa ug ayaw hinumdomi.

Sa ngalan ni Hesus ang Manluluwas
Gisangpit Ka karon nga among Amahan.

Diosnong Magtutudlo

Rudy Villanueva

Diosnong magtutudlo, ania kami karon,
Binuksan ang kasing-kasing sa Imong Pulong.
Dinhi niining tigum, Imo kaming gitawag:
Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag,
Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag.

Dios namo sa Kaluoy

Dios namo sa kaluoy, Ikaw ang among Amahan
Magbubuhat, Manunubos ug Ginoo sa nga tanan.

Koro:
Hesus, maluoy Ka kanamo, pasayloon Mo kami.
Ang sala gidumtan namo, dili na mag-usab kami.

Namatay si Jesu-Kristo, didto sa kalbaryo,
Ang sala sa mga tawo nagapaantus kang Jesus,
Ug didto sa kalbaryo gilansang Siya sa krus.

Gihampak, ang Manunubos sa mga tawo nga dautan
Aron kita pasyloon sa ato nga mga sala.

Koro:
Hesus, maluoy Ka kanamo, pasayloon Mo kami.
Ang sala gidumtan namo, dili na mag-usab kami.

Daygon ta ang Ginoo

Narcisa Fernandez, fma

Daygon ta ang Ginoo uban sa mga bag-ong awit;
Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit.
Daygon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento;
Ang kalipay ta isayaw, O bulahang adlaw.

Koro:
Tugtuga na ang gitara. Ipalanog na ang trompeta.
Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta
Tugtuga na ang gitara. Ipalanag ang mga trompeta.
Salamat Ginoo sa Imong kaayo.

Daygon ta ang Ginoo, Siya tuburan sa kaayo;
Sa pasaylo'g paghigugma, wa nay sama Kaniya.
Daygon ta ang Ginoo, uban sa katawa'g hudyaka;
O Hari sa mga hari sa langit ug yuta.

Daygon ta ang Ginoo, tungud sa Iyang kagahuman;
Ang Iyang mga binuhat, ang tanang katingalahan.
Daygon ta ang Ginoon, tungud ni Maria nga Birhen,
O babaye sa kahingpit, O rayna sa langit.

Dawata, O Ginoo

Rudy Villanueva

Dawata, O Ginoo, kining among mga gasa,
Timaan sa 'mong gugma sagupa ug santosa.
Kining pan ug kining bino, ginama sa kamot sa tawao.

Ang Imong mga grasya bunga s'among pangaliya,
Ihatag na kanamo, O langitnong Amahan.
Sa tanan panalangini, sa kadaut panalipdi.

Ang mahal Mo nga lawas ug bilihon Mong dugo,
Himoang kaluwasan , kinabuhi sa tanan.

Awit sa Himaya

Narcisa Fernandez, fma

Awiton nato karon, ang mga awit sa himaya:
Mamakpak kita ug maninggit kita, sa kalipay'ng hilabihan.
Kay ang Ginoo natultol kanato, sa hustong dalan adlaw'ng tanan.

Koro:
Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan.
Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan.

Lig-onon nato karon ang paghigugma ug pagsalig:
Kay ang matinud-anon tang Amahan, ang nagpangga natong tanan.
Ug magpuyo ta sa buhing pagtuo, atong awitan ang Ginoo.

Ang Tawag

Narcisa Fernandez, fma

Ang tawag sa atong Ginoo, tubagon unta sa pagtuo.
Maninguha kita na malaumon, ang Ginoo makakagahum.
Ang tawag larawan sa gugma, mao'y hagit sa tagsa-tagsa.
Gitawag ka sa pag-alagad sa tiunay mong paghalad.

Koro:
Pagkadaghan sa anihunon, pagkanihit sa mangangani karon,
Hatagan unta kita sa Ginoo, ug daghang mamumuo.

Ug sangpiton ta si Maria, inahan nato sa kanunay.
Maghiusa kita uban kaniya; magmalig-on  kita sa gugma.
Kay ania man sa kamut ta ang paglaum sa tagsa-tagsa.
Gitawag ta sa pag-alagad, sa tiunay tang paghalad.

Ang Kinabuhi sa tawo

Narcisa Fernandez, fma

Ang kinabuhi sa tawo, sama sa usa ka binhi.
Kon alimahan pag-ayo, moturok kini'g molambo,
Ug unya abto'g kahamtong sama sa atong tanum.
Kay inumol man sa gugma, gugma sa isigkaingon.

Koro:
Kay king along kinabuhi, kinabuhing usa ra.
Ug sama sa usa ka binhi, sa gugma kita gipili.
Kay kinabuhing bilihon, bulawan ang panahon,
Ato gyung paninguhaon ang pagpuyo nga sulundon.
Ato gyung paninguhaon ang pagpuyo nga sulundon.

Kordero sa Dios

Narcisa Fernandez, fma

Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Hatagi kami sa kalinaw.

Amahan Namo

Rudy Villanueva

Amahan namo, nga anaa sa mga langit,
Pagdaygon ang Imong ngalan, umabot kanamo ang Imong gingharian,
Matuman ang Imong pagbuot dindi sa yuta, maingon sa langit,
Ang kalan-on  namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa,
Ug pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo
Ug dili Mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami,
Luwasa kami sa dautan.

Kay Imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, 
Hangtud sa kahangturan, Amen. Amen.

Amahan Namo

Narcisa Fernandez, fma

Amahan namo, nga anaa sa mga langit,
Pagdaygon ang Imong ngalan, umabot kanamo ang Imong gingharian,
Matuman ang Imong pagbuot dindi sa yuta, maingon sa langit,
Ang kalan-on  namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa,
Ug pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo
Ug dili Mo kami itugyan sa panulay, hinonoa luwasa kami,
Luwasa kami sa dautan. Amen.

Manluluwas sa Kalibutan

Narcisa Fernandez, fma

Manluluwas sa kalibutan, nga nagtubos kanamo.
Panaagi sa Imong Krus ug pagkabanhaw luwasa kami.

Santos (Cebuano)

Narcisa Fernandez, fma

Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman.
Puno ang langit ug yuta sa Imong himaya, Osana, osana sa kahitas-an.
Daygon ang naga-anhi sa ngalan sa Ginoo. Osana, Osana sa kahitas-an.

Ang mga Pulong Mo

Narcisa Fernandez, fma

Ang mga pulong Mo, O Ginoo, maglig-on unta sa among pagtuo,
Ug agaka kami sa pagtuman sa Imong mahal nga kasuguan.

Pangitaa ang Gingharian (Seek ye First)


Pangitaa ang gingharian ug ang katarong sa Dios
Ug kining tanan igadugang kaninyo, aleluy, aleluya.

Mao Kini ang Adlaw

Narcisa Fernandez, fma

Koro:
Aleluya, aleluya, aleluya.

Mai kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo.
Magsadya kita ug magmaya, magmaya.
Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo.
Magsadya kita ug magmaya, magmaya.

Lamdag Ka

Narcisa Fernandez, fma

Aleluya, aleluya, aleluya, ale-aleluya.

Lamdag Ka, O Ginoo, sa gilaktan ko.
Ang pulong Mo, ang iwag sa dalan ko.

Mag-awit kitag Aleluya

Narcisa Fernadez, fma

Mag-awit kitag aleluya, Mag-awit kita, Mag-awit kita.
Kay nabati ta ang kabalaan sa langitnong pagtulun-an.
Aleluya, aleluya, alelu, aleluya.

Himaya sa Diyos

Narcisa Fernandez, fma

Koro:
Himaya sa Dios didto sa langit.

Ug kadait sa Iyang mga tawo dinhi sa yuta.
Ginoong Dios, langitnong Hari, Dios Amahan makagagahum sa tanan,
Nagasimba kami Kanimo, nagpasalamat kami Kanimo,
Nagadayeg kami Kanimo tungod sa Imong himaya.
Ginoong Jesu-Kristo, bugtong Anak sa Amahan,
Ginoong Dios, Kordero sa Dios.
Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy-i kami.
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo.

Kay Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo,
Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu-Kristo,
Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan.

Amen. Amen.

Gloria (Cebuano)

Rudy Villanueva

Ug kadait sa Iyang mga tawo dinhi sa yuta.
Ginoong Dios, langitnong hari.
Dios Amahan, makagagahum sa tanan.
Nagasimba kami Kanimo, tungod sa Imong himaya.
Ginoong Jesu-kristo, Bugtong Anak sa Amahan,
Ginoong Dios, Kordero sa Dios.
Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy-i kami.
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo.
Kay Ikaw lamang ang santos, Ikaw lamang ang Ginoo,
Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu-Kristo.
Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan.
Amen. Amen. Amen. Amen

Kyrie (Cebuano 4th Mass)

Rudy Villanueva

Kami nakasala kanimo ug nakalapas sa Imong kaayo.
Ginoo, kaloy-i kami, kaloy-i, kaloy-i kami.
Pakita'ag gugma ug kalooy,
kami nga nagapaabot sa kaluwasan.
Ginoo, kaloy-i kami, kaloy-i, kaloy-i kami.

Kyrie (Cebuano 3rd mass)

Fr. Rudy Villanueva

Ginoo, Gino-o, Ginoo, kaloy-i kaloy-i kami.
Kristo, kaloy-i kami. Kristo, kaloy-i kami.
Ginoo, Gino-o, Ginoo, kaloy-i, kaloy-i kami, kaloy-i, kaloy-i kami.

Kyrie (Cebuano)

Narcisa Fernandez, fma

Kaloy-i kami Ginoo, kay nakasala kami Kanimo.
Ipakita ang Imong kaluoy, ug luwasa kami, Ginoo.
Kristo, kaloy-i, kaloy-i kami, Krist, kaloy-i, kaloy-i kami.
Ipakita ang Imong kaluoy, ug luwasa kami, Ginoo.

Your Heart Today

Manoling Francisco, SJ

Where there is fear I can allay,
Where there is pain I can heal,
Where there are wounds I can bind,
And hunger I can fill,

REFRAIN:
Lord, grant me courage,
Lord, grant me strength,
Grant me compassion that I may be Your heart today.

Where there is hate I can confront,
Where there are yokes I can release,
Where there are captives I can free,
And anger I can appease,

Bridge:
When comes the day I dread to see our broken world,
Compel me from my cell grown cold that Your people I may behold.

Coda:
And when I've done all that I could,
Yet there are hearts I cannot move,
Lord, give me hope that I may be Your heart today.

You Fill my Heart

Johnny Go, SJ - Arnel Aquino, SJ

You fill my heart full with sighs,
Breathless they dance in the sky.
And when You whisper You sad lullaby,
Tears fill my eyes.

You fill my night full with stars,
Restless my soul seeks Your eyes.
Soon as it shimmers, Your smile in the night,
Dreams fall into flight.

I long to be Your child,
Your song to fill this dark night,
Light for the lost in this lonely exile.
I need to hear Your word,
To be near You in this scarred world
One little sound is a song if it soars in Your heart.

I'll fill your world full with love,
Roses shall rain from the skies.
And as they scatter, gather the flowers
He shall reign in our lives.

As long as you're His child,
His song shall fill your dark night,
Light when you're lost in this lonely exile.
We need to hear His Word.
Would you bleed to heal His scarred world?
Your little thorn is a rose if it grows in His heart.
As long as you believe,
Roses shall rain from the skies.

You are Mine

David Haas

I will come to you in the silence,
I will lift you from all your fear.
You will hear My voice,
I claim you as My choice,
Be still and know I am hear.

I am hope for all who are hopeless,
I am eyes for all who long to see.
In the shadows of the night,
I will be your light
Come and rest in Me.

Ref:
Do not be afraid I am with you.
I have called you each by name.
Come and follow Me,
I will bring you home;
I love you and you are Mine.

I am strength for all the despairing
Healing for the ones who dwell in shame.
All the blind will see, the lame will all run free,
And all will know My name.

I am the Word that leads all to freedom.
I am the peace the world cannot give.
I will call your name, embracing all your pain,
Stand up, now, walk, and live!

With Love and Faith (Song for San Pedro Calungsod)

Lui Morano - Norman Agatep


To be the Lord's companion and his friend,
you vowed to turn away from sin.
And with your passion and your piety,
you showed us how to hope and trust in him.

To spread the Lord's salvation and his truth,
you travelled far to preach your dream.
And with your mighty selfless heart and soul, you showed us how to live and die for him.

Refrain:
With your love and faith you conquered doubt and hate.
Lead us to God's Word and bring light to the world.
Guide us all as we prepare our hearts and be your company
in mission to create God's kingdom here on Earth.

To prove the Lord's compassion and his strength,
you shed your blood to save a kin.
And with your loyalty and sacrifice,
you showed us how to laud and honor him.

Coda:
God's kingdom here on earth!

What You Hear in the Dark

Dan Schutte

Refrain:
What you hear in the dark
you must speak in the light.
You are salt for the earth;
You are light for the world.

Let your light be seen; stand against the night.
Let your words of mercy tell the glory of the Lord.

Earth shall pass away, heaven will be undone.
Never shall the word of God be broken or destroyed.

God will keep you safe; see the sparrows that fly.
You are worth a world of sparrows Sheltered by the Lord.

Strengthen weary arms; dteady all trembling knees.
Stay to ev'ry fearful heart: have courage, trust in God.

We will Rise

Noel Miranda - Erwin Arandia

As we gather ‘round the table,
At the banquet of our King,
We lay down upon your altar
all our hungers deep within.

Now we pray that in Your goodness,
You may take all that we give.
Use our every strength or weakness
so that all the world may live.

Ref:
When we eat this bread and in You believe,
We become Whom we receive.
And from death and strife, we will rise!

Be the food for all our hungers.
Fill us now with love and grace,
As we strive to be Your presence
That Your life we may embrace.
To be bread and wine for others,
To reflect Your life and worth,
Make us all Your sons and daughters,
One in faith in You, O Lord.

BRIDGE
We will rise!
Not death, not life, none on earth or above
Will ever separate us from your love!
May we taste and see Your goodness
In the breaking of the bread:
Pledge of future hope and glory,
Of our rising from the dead.

Coda:
We will rise! Ah!

We Sing of Love

Manoling Francisco, SJ

You speak of faith, Alleluia!
You speak of hope, Alleluia!
You speak of justice, Alleluia!
You speak of love, Alleluia!

You sing of faith, Alleluia!
You sing of hope, Alleluia!
You sing of justice, Alleluia!

We sing of love, Alleluia!

You speak of faith, Alleluia!
You speak of hope, Alleluia!
You speak of justice, Alleluia!
You speak of love, Alleluia!

You speak of faith, Alleluia!
You speak of hope, Alleluia!
You speak of justice, Alleluia!
You speak of love, Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! hmm.

Lenten Alternate lyrics

Through Your Word, we come to know Your love.
By Your Word, we now are healed.
For Your Word, we praise and give You thanks.
Through Your Word, we all are saved.

We Remember

Marty Haugen

Refrain:
We remember how you loved us to your death,
and still we celebrate, for you are with us here.
And we believe that we will see you when you come,
in your glory, Lord, we remember, we celebrate, we believe.

Here, a million wounded souls are yearning just to touch you and be healed.
Gather all your people and hold them to your heart.

Now we recreate your love, we bring the bread and wine to share a meal.
Sign of grace and mercy, the Presence of the Lord.

Christ, the Father's great "Amen" to all the hopes and dreams of every heart.
Peace beyond all telling and freedom for all fear.

See the Face of Christ revealed in ev'ry person standing by your side.
Gift to one another, and temples of Your love.

We Come to Your Feast

Michael Joncas

We place upon your table, a gleaming cloth of white;
The weaving of our stories, the fabric of our lives;
The dreams of those before us, the ancient hopeful cries,
The promise of our future; our needing and our nurture
lie here before our eyes.

Ref:
We come to your feast,we come to your feast;
The young and the old, the frightened, the bold,
the greatest and the least.
We come to your feast, we come to your feast
With the fruit of our lands and the work of our hands,
we come to your feast.

We place upon your table, a humble loaf of bread:
The gift of field and hillside, the grain by which we're fed;
we come to taste the presence of him on whom we feed,
To strengthen and connect us, to challenge and correct us,
To love in word and deed.

We place upon your table, a simple cup of wine;
The fruit of human labor, the gift of sun and vine;
We come taste the presence of him we claim as Lord,
His dying and his living, his leading and his giving,
His love in cup outpoured.

We gather 'round your table, we pause within our quest,
we stand beside our neighbors, we name the stranger "guest."
The feast is spread before us; you bid us come and dine;
in blessing we'll uncover, in sharing we'll discover
Your substance and your sign.

We are called

David Haas

Come! Live in the light! Shine with the joy and the love of the Lord!
We are called to be the light for the kingdom,
to live in the freedom of the city of God.

Ref:
We are called to act with justice, we are called to love tenderly,
We are called to serve one another; to walk
humbly with God!

Come! Open your heart! Show your mercy to all those in fear!
We are called to be hope for the hopeless,
so all hatred and blindness will be no more!

Sing! Sing a new song! Sing of that great day when all will be done!
God will reign, and we'll walk with each other
as sisters and brothers united in love!

Way of the Cross

Manoling Francisco, SJ

Ref:
We carry the saving cross through the roads of the world,
Through the alleys of poverty and misery,
Marching to a dawning day, to freedom and victory
To God's life and endless glory.

1. Christ, Bread of life, the self-serving Lord of all, He leads the way of the cross.

2. Christ, sent by God, obedient to the Father's will, He leads the way of the cross.

3. Christ, Truth and life, condemned by falsehood, He leads the way of the cross.

4. Christ of the poor, condemned though innocent, He leads the way of the cross.

5. Christ, redeemer, crowned with piercing thorns, He leads the way of the cross.

6. Christ, victor through the saving cross, He leads the way of the cross.

7. Christ, humble servant aided by Simon, He leads the way of the cross.

8. Christ, our healer, consoler of those who grieve, He leads the way of the cross.

9. Christ, son of david, stripped of his glory, He leads the way of the cross.

10. Christ, good shepherd, on the cross crucified, He leads the way of the cross.

11. Christ, son of mary immolated for all of us, He leads the way of the cross.

12. Christ, lamb of God, for us sinners crucified, He leads the way of the cross.

13. Christ, our savior in the tomb laid to rest, He leads the way of the cross.

Water of Life

David Haas

Ref:
Water of life, Jesus our light; journey from death to new life.

Fountain of light, new sight for the blind,
We come to the water, we come now to see!

Fountain of compassion, freedom from fear,
We come to the water, we come to find peace!

Fountain of justice, free all our hate.
We come to the water, we come to be healed!

Fountain of mercy, bind all our wounds,
We come to the water, we come to be whole!

Fountain of our future, seek out our pain,
We come to the water, we come now to live!

Fountain of mission, calling our name,

We come to the water, we come now to serve!

Valleys of Green

Dan Schutte

Ref:
The Lord He will be my Shepherd; nothing more shall I want.
He leads me along the path of right according to His word.

The Lord He will be my Shepherd; nothing more shall I want.
In valleys of green He lets me lie, to restful waters He leads me.

If ever I walk in darkness, nothing more would I fear.
There at my side You will stand. Your staff will give me courage.

A banquet You set before me under the eyes of my foes.
And over my head You pour Your oil; my cup is flowing over.

Your love will be always with me everyday of my life.
My home will be in God's house, as long as I shall live.

Turn to me

John Foley

Refrain:
"Turn to me, O man and be saved," says the Lord,
For I am God; there is no other, none beside me.
I call your name.

I am He that comforts you; who are you to be afraid.
Of man who dies, is made like the grass of the field, soon to wither.

Listen to me, My people; give ear to Me My nation:
A law will go forth from Me, and My justice for a light of the people.

Lift up your eyes to the heavens, and look at the earth down below.
The heavens will vanish like smoke, and the earth will wear out like a garment.

To be Your Bread

David Haas

Refrain:
To be your bread now, be your wine now,
Lord, come and change us to be a sign of your love.
Blest and broken, poured and flowing,
gift that you gave us, to be your body once again.

We come to your table with our lives as they are.
Heal us, Lord, for we are broken, make us one again.

Lord, we stumble through the darkness of night,
Lead us now, O Lord, we follow, bring us home to you.

Give us the bread and wine that bring us to life.
Feed us, and we'll never hunger, never thirst again.

Throughout all time

David Haas

Ref:
I will sing forever to You my God, throughout all time I will sing to You,
Throughout all time I will sing to You.

I will sing of Your love all my days, O God, Your faithfulness is forever.
You are love everlasting and compassion stronger than the sky.

The heavens proclaim Your wonders, the stars above tell of Your love.
Where is there an equal? What God can compare with You.

O God, how Your people rejoice in You. You call us forth to share Your light.
In Your name we find our joy.  And Your justice will be our song.

All will sing and proclaim to Me, "my God, my rock, my safety."
I will honor My promise, My love will always be with you!

Through the mountains may fall

Dan Schutte

Ref:
Though the mountains may fall and the hills turn to dust,
Yet the love of the Lord will stand.
As a shelter for all who will call on His name,
Sing the praise and the glory of God.

Could the Lord ever leave You? Could the Lord forget His love?
Though a mother forsake her child, He will not abandon you.

Should you turn and forsake Him, He will gently call your name.
Should you wander away from Him, He will always take you back.

As He swore to your fathers, when the flood destroyed the land,
He will never forsake you; He will swear to you again.

These Alone are Enough

Dan Schutte

Take my heart, O Lord, take my hopes and dreams.
Take my mind with all its plans and schemes.

Ref:
Give me nothing more than your love and grace.
These alone, O God, are enough for me.

Take my thoughts, Oh Lord, and my memory.
Take my tears, my joys, my liberty.

I surrender, Lord, all I have and hold.
I return to you your gifts untold.

When the darkness falls on my final days,
Take the very breath that sang your praise.

There is nothing told

Christopher Willcock, SJ


There is nothing told about this woman,
but that she had once become engaged,
and an angel addressed her and said:
"You are blessed among all your kind."

Refrain:
On this day all earth and all paradise
join in naming you happy and blessed;
Virgin Mary, blessed are you.

There is nothing told about this woman,
but that she had brought into the world,
in the land of Judea, her son;
for some shepherds have passed on this tale.

There is nothing told about this woman,
but that she had searched for three long days
for her child who was busy elsewhere,
and her heart then did not understand.

There is nothing told about this woman,
but that she at Cana was a guest,
and that Jesus changed water to wine,
so that all might believe who he was.

There is nothing told about this woman,
but that she was standing by the cross
when her son stretched his arms out on high,
and met death with a thief on each side.

There is nothing told about this woman,
but that she was one in prayer with those
upon whom tongues of fire did descend,
and Spirit baptized them with flame.

The Servant Song

Richard Dillard

Will you let me be your servant?
Let me be as Christ to you.
Pray that I may have the grace
to let you be my servant too.

We are pilgrims on a journey.
We are trav'llers on the road.
We are here to help each other
walk the mile and bear the load.

I will hold the Christ light for you
in the night-time of your fear.
I will hold my hand out to you,
speak the peace you long to hear.

I will weep when you are weeping.
When you laugh, I'll laugh with you.
I will share your joy and sorrow
till we've seen this journey through

When we sing to God in heaven,
we shall find such harmony,
borne of all we've known together
of Christ's love and agony.

Theme from "The Cardinal" (Stay with me)

Jerome Moross

Should my heart not be humble, should my eyes fail to see,
Should my feet sometimes stumble on the way, stay with me.
Like a lamb that in springtime wanders far from the fold,
Come the darkness and the frost, I get lost, I grow cold.

I grow cold, I grow weary and I know I have sinned.
And I go seeking shelter and I cry in the wind.

Though I grope and I blunder, and I'm weak and I'm wrong,
Though the road buckles under where I walk, walk alone.
Till I find to my wonder, every path leads to Thee.
All that I can do is pray, "Stay with me. Stay with me."

The presence of Jesus

David Haas

Ref:
Eat and drink, feed on the presence of Jesus the Lord.

Come to Me, all you who labor and find your rest.
Come lay your burdens upon Me, My yoke is easy and light.

Come to Me, live in the light of unending joy.
I come that you may have new life, life in its fullness and peace.

Come to Me, I will never forsake you.
Be not afraid, I am with you, holding you always, close to My heart.

Come to Me, I am your God, you My people.
I will be with you always, steadfast and faithful, your God.

Come to Me, go forth and serve My people.
I send My spirit to guide you, to strengthen the weary, and the broken.

The Name of God

David Haas

Ref:
I will take the cup of life, I will call God's name all my days.

How can I make a return for the goodness of God?
This saving cup I will bless and sing, and call the name of God!

The dying of those who keep faith is precious to our God.
I am your servant called from your hands, you have set me free!

To you I will offer my thanks and call upon your name.
You are my promise for all to see, I love your name, O God!

The Memorare (Remember O Most Gracious Virgin Mary)

Ryan Cayabyab

Remember, O most gracious Virgin Mary,
that never was it known that anyone who fled to your protection.
Implored your help or sought your intercession,
was left unaided.

Inspired with this confidence,
I fly unto you, O Virgin of virgins, my Mother;
To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful;

Refrain:
O Mother of the Word Incarnate,
despise not my petitions,
but in your mercy hear and answer me.
Hear and answer me.

To thee do I come, before thee I stand
(Before thee I stand)
Inspired by this confidence,
I fly unto thee, (I fly unto thee)
Unto thee (I fly unto thee).

Ref: 2x.   Hear and answer me

The Lord is my Light

John Foley, SJ

Ref:
The Lord is my light, the Lord is my shield.
Praise the Lord and the love He reveals.
Safe journey, shelter and home, safe in the Lord alone.

Hear, O Lord, my cry to You; turn not away,
For You are my life. Turn not Your face from me.

Seek Your face, You said, O Lord. My heart says to You:
Your face, Lord, I seek. Hide not Your face from me.

Just one thing I ask You, Lord: to dwell in Your house
The days of my life, watching Your beauty, Lord.

Wait for the Lord, and let your heart be strong. Wait for the Lord!

The Cry of the Poor

John Foley, SJ

Ref:
The Lord hears the cry of the poor. Blessed be the Lord!

I will bless the Lord at all times; His praise ever in my mouth,
Let my soul glory in the Lord, for He hears the cry of the poor.

Let the lowly hear and be glad: the Lord listens to their pleas,
And to hearts broken He is near; for He hears the cry of the poor.

Ev'ry spirit crushed He will save, will be ransom for their lives;
Will be safe shelter for their fears, for He hears the cry of the poor.

We proclaim the greatness of God, His praise ever in our mouth;

Ev'ry face brightened in His light, for He hears the cry of the poor.

Thank You

Paulo Tirol

Thank You for all that has been and all that is to come.
Thank You for the me I am and all I'll still become.
Thank You for the many gifts and for what's still in store.
Thank You, thank You, thank You.

Refrain:
I just wanna thank You.
I just wanna thank You.

Thank You for all that I've learned and all I do not know.
Thank You for the signs You've sent and those You've yet to show.
Thank You for each answer, Lord, and for each question too.
Thank You, thank You, thank You.

Nothing in my life is not a gift from You.
Loving, all-knowing you.

Thank You for the times I'm strong and times that I am weak.
Thank You for the times I've won and times I've faced defeat.
Thank You for all that You give and all You take away.
Thank You, thank You, thank You.

Tell the World of His Love

Trina Belamide

For God so loved the world, He gave us His only Son,
Jesus Christ our Savior, His most precious one.
He has sent us His message of love, and sends those who hear
To bring the message to everyone in a voice loud and clear.

Chorus:
Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known
Search the world for those who have walked astray, and lead them home.
Fill the world's darkest corners with His light from up above
Walk every step, every mile, every road
And tell the world, tell the world of His love.

Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known.
Search the world for those who have walked astray, and lead them home.
Fill the world's darkest corners with His light from up above,
Walk every step, every mile, every road
And tell the world, tell the world of His love
The greatest love the world has known
Walk every step, every mile, every road
And tell the world, tell the world
Tell the world of His love...
Tell the world of His Love.

Teach my Heart

Jandi Arboleda

O Lord, my God, teach my heart
where and how to seek You.
Teach my heart where and how to find You.

You are my God and my Lord and I've never seen You.
You've made me and remade me
and bestowed on me all the good things I have.
And still I do not know You.
I have not done that for which I was made.

For I cannot see You unless You teach me,
or find You unless You show Yourself to me.
Let me seek You in my desire.
Let me desire You in my seeking.
Let me find You by my loving You now.
Let me love You when I find You.
Teach me, Lord. Teach my heart where and how to find You.

Take our Bread

Joseph Wise

Ref:
Take our bread, we ask You, take our hearts,
We love You, take our lives,
O Father, we are Yours, we are Yours.

Yours as we stand at the table You set.
Yours as we eat the bread our hearts can't forget.
We are the signs of Your life with us yet,
We are Yours, we are Yours.

You holy people standing washed in Your blood,
Spirit-filled yet hungry we await Your food.
We are poor but we've brought ourselves the best we could,
We are Yours, we are Yours.

Take, Lord, Receive

John Foley, SJ

Take, Lord, receive all my liberty, my memory,
Understanding, my entire will.

Ref:
Give me only Your love and Your grace: That's enough for me.
Your love and Your grace are enough for me.

Take, Lord, receive all I have and possess,
You have given all to me, now I return it.

Take, Lord, receive, all is Yours now;
Dispose of it, wholly according to Your will.

Take and Eat

Michael Joncas

Ref:
Take and eat; take and eat this is my body given up for you.
Take and drink; take and drink; this is my blood given up for you.

I am the Word that spoke and light was made;
I am the seed that died to be reborn;
I am the bread that comes from heav'n above;
I am the vine that fills your cup with joy.

I am the way that leads the exile home;
I am the truth that sets the captive free;
I am the life that raises up the dead;
I am your peace, true peace my gift to you.

I am the Lamb that takes away your sin;
I am the gate that guards you night and day;
You are my flock; you know the shepherd's voice;
You are my own; your ransom is my blood.

Something More

Johnny Go, SJ - Manoling Francisco, SJ

Beyond my eyes can see there must be something more
Beneath the surface rush of things there's something else in store.
Beyond the daily strife, there must be more to life.
An underlying rhyme in things I must have known before.

Before the seasons changed, before I grew too wise
I watched passing clouds in search of meaning in the skies.

I read between the lines but the verses lost their rhymes.
And though the truth has long been told I'm still waiting for a sign
Where are You, You whom I seek to know? Are You the One I'm looking for?
Show Your face. Why don't You break Your silence now?
Tame the stormy seas within me. Name these shadows trapped inside me.
Claim this lost and frightened child You see in me.

Beyond my eyes can see there must be something more
Beneath the surface rush of things there's something else in store.
Beyond the daily strife, there must be more to life.
An underlying rhyme in things I must have known before.
I bear my private plans I go the extra mile
Will you be there beyond this road to meet me with Your smile?
Before my very eyes You shed Your last disguise
And then I realize I need nothing more than the face I'll recognize.

So the Love of God

Dan Schutte

Ref:
Broad and high, deep and wide, so shall be the love of the Lord!
Always true, ever old and new, so the love of God!

Once we were lost, orphans of night, left but to wander, longing for the light.
Found by a love that would not let us go,
We are God's children, fam'ly forever.

Strong are the arms of Your mercy that have saved us from our sin.
Great is the gift of our growing, of our knowing such a love.

Who could believe what You've given us by loving us in our longing!
Even death cannot hold our hearts, so great the might of Your love!

Sing to the Mountains

Bob Dufford, SJ

Ref:
Sing to the mountains, sing to the sea,
Raise your voices, lift your hearts.
This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice!

I will give thanks to You, my Lord. You have answered my plea.
You have saved my soul from death. You are my strength and my song.

Holy, holy, holy Lord! Heaven and earth are full of Your glory!

This is the day that the Lord has made, let us be glad and rejoice.
He has turned all death to life. sing of the glory of God!

Sing, O Sing

Dan Schutte

Sing, O sing, like the wind and sea; let music fill the skies!
Lift your voice like the thund'ring waves; let songs of praise arise!
Praise God with drums and dancing! Praise God with flute and horn!
Blessed be our God, Mighty Lord of all!

Night and day we announce Your praise, O Lord of ev'ry land,
Give You thanks for the sun and stars, all blessing of Your hand.
Helper of all who labor, comfort to all who mourn.
Praise to You, O God, Mighty Lord of all!

Mighty Master of raging storm, we kneel before Your pow'r.
Loving Lord of the faithful rain that makes the desert flow'r.
Giver of song and sorrow, grower of ev'ry seed.
Praise to You, O God, Mighty Lord of all!

Hear us, Lord of the sun and moon; we bless You night and day.
Guide us, Lord as we journey home; be with us on our way.
Father of field and forest, Mother of snow and rain.
Praise to You, O God, Mighty Lord of all!

Make us shine like the stars of night; we bless Your holy name!
Make our love like a blazing light; O set our hearts aflame!
Master of dawn and darkness, Maker of shining star.
Praise to You, O God, Mighty Lord of all!

Sing of Him

Bob Dufford, SJ

Ref:
Sing of Him softly, sing of Him loud. Sing of His melody everywhere.
Tell of Him slowly, tell as you run. Tell it to everyone soon.

Who could know the wonder of God? Gaze on His face? Pronounce His name?
Who could dare to dream, to ask what Hes has dared to reveal?

Ponder I deeply, make it your own,
Welcome Him into your memory, gratefully,
Carry it careful, treasure it well; give it to anyone at all.

Dream it at morning, proclaim it at noon,
Whisper it gently at evening, faithfully.
Tell of Him slowly, tell as you run, tell it to everyone soon.

Coda:
Tell it to everyone soon.

Table of Plenty

Dan Schutte

Ref:
Come to the feast of heaven and earth! Come to the table of plenty!
God will provide, for all that we need, here at the table of plenty.

O, come and sit at my table, where saints and sinners are friends.
I wait to welcome the lost and lonely to share the cup of my love.

My bread will ever sustain you, through days of sorrow and woe.
My wine will flow like a sea of gladness to flood the depths of you soul.

Your fields will flower in fullness; you homes will flourish in peace.
For I, the giver of home and harvest, will send my rain on the soil.

Stand By Me Still

James Quinn, SJ - Arnel Aquino, SJ

This day God gives me Strength of high heav'n
Sun and Moon shining, Flame in my hearth.
Flashing of lightning, wind in its swiftness,
Deeps of the ocean, firmness of earth.

This day God sends me Strength as my steersman,
Might to uphold me, Wisdom as guide.
Your eyes are watchful, your ears are list'ning,
Your lips are speaking, Friend at my side.

Ref:
God's way is my way, God's love surrrounds me,
God's host defends me, Saving from ill.
Angels of heaven, drive from me always
All that would harm me, Stand by me still.

Rising I thank you, Mighty and Strong One
King of creation, Giver of rest.
Firmly confessing Threeness of persons
Oneness of Godhead, Trinity blest.

Ref:
God's way is my way, God's love surrrounds me,
God's host defends me, Saving from ill.
Angels of heaven, drive from me always
All that would harm me, Stand by me still.
Stand by me still.
Stand by me still.
Stand by me still.

Spirit of God

Sr. Mirian Therese Winter

Spirit of God in the clear running water
Blowing to greatness the trees on the hill;
Spirit of God in the finger of morning, fill the earth, bring it to birth
And blow where You will.

Refrain:
Blow, blow, blow till I be but the breath of the
Spirit blowing in me.

Dawn in the meadows the willows are moaning,
Sheep in the pastureland cannot lie still.
Spirit of God, creation is groaning; fill the earth, bring it to birth.
And blow where You will.

Spirit of God, ev'ry man's heart is lonely,
Watching and waiting and hungry until,
Spirit of God, man longs that You only fill the earth, bring it to birth
And blow where You will.

Spirit of God

Marty Haugen

Spirit blowing through creation,
spirit burning in the sky,
Let the hope of your salvation fill our eyes;
God of splendor, God of glory,
You who light the stars above,
All the heavens tell the story of your love.

As you move upon the waters,
As you ride upon the wind,
Move us all, your sons and daughters deep within;
As you shaped the hills and mountains,
Formed the land and filled the deep,
Let your hand renew and waken all who sleep.

Refrain:
Spirit renewing the earth,
Renewing the hearts of all people;
Burn in the weary souls, blow through the silent lips,
Come now awake us, Spirit of God.

Love that sends the rivers dancing,
Love that waters all that lives,
Love that heals and holds and rouses and forgives.
You are food for all creatures,
You are hunger in the soul,
in Your hands the brokenhearted are made whole.

All the creatures you have fashioned,
All that live and breathe in you,
Find their hope in your compassion, strong and true;
You, O Spirit of salvation,
You alone, beneath, above,
Come, renew your whole creation in your love.

Song of Ruth

Gregory Norbet, OSB

Wherever you go, I shall go. Wherever you live, there shall I live.
Your people will be my people. And your God will be my God too.

Wherever you die, I shall die. And there shall I be buried beside you.
We will be together forever. And our love will be the gift of our life.

Song of the Body of Christ

David Haas

Refrain:
We come to share our story. We come to break the bread.
We come to know our rising from the dead.

We come as your people. We come as your own.
United with each other, love finds a home.

We are called to heal the broken, to be hope for the poor.
We are called to feed the hungry at our door.

Bread of life and cup of promise, In this meal we all are one.
In our dying and our rising, may your kingdom come.

You will lead and we shall follow,
you will be the breath of life; living water, we are thirsting for your light.

We will live and sing your praises. "Alleluia" is our song.
May we live in love and peace our whole life long.

Song of John

Arnel Aquino, SJ

Softly as the night kindles candle light,
Gently as the twilight heralds eventide
Jesus comes to me, calms me tenderly
Whispering all my weariness away
Once upon a Thursday night,
A supper did renew my life
Once upon a garden prayer,
cried "My Solitude is high now..."
Softly as the night kindles candle light,
Gently as the twilight heralds eventide
Jesus comes to me, never fearful shall I be.
Once upon a Thursday night,
A supper did renew my life.
Once upon a garden prayer,
cried "My Solitude is high now..."
Whose but Savior's night, who but God's Delight
Who but he whose night His friends had left behind can
Fill my emptiness and promise me a sunrise?
Jesus Lord of life...candle of the night
Sweet solitary life.

Song of Creation

Manoling Francisco

Deep within our hearts dwells the song of our destiny
Sung upon the world's completion when God laughed heartily

Draw into your heart and drink the song of creation
Unity and beauty, all that Yahweh meant to be

The earth now moans a dirge, she cannot play her symphony
Creation cannot sing as one for man has lost his melody

A hungry child, a dying sea
A naked forest, tribal enmity
All foretold man has lost his memory
The song of his destiny

REFRAIN:
The whole world needs To sing and dance the song of all creation
As God's one family
All people, earth and sky
This is our chance to sing the song of creation
The song of all people's salvation

Earth's a fading glory and man's become her enemy
We haven't learned to live in peace with ocean, wind and trees

The Lord, our God Almighty hears the song of our misery
All His creatures great and small for delivery they call

The song of our ancestry lies deep in our memory
We still can sing along with all the earth her fading song

With mother river and father hill
With brother eagle, sister daffodil
To sing as one as on the day the world began
When Yahweh sang with man

BRIDGE:
Listen to the strains
In your heart remains
The song of creation
The song of our salvation.

To sing and dance the song of all creation.
The song of all people's salvation.
As God's one family,
All people, earth and sky.
This is our chance to sing the song of creation.
The song of all people's salvation.

Finale:
To sing the song of all creation, salvation.

Sing Forever / Magsiawit Magpakailanman

Roy Tolentino - Norman Agatep

Refrain: (ENGLISH)
We magnify the Lord! We glorify His Name!
We sing forever of our mighty God!
We magnify the Lord! We glorify His Name!
We sing forever of our mighty God!

For upon the earth, the Lord's salvation reigns!
He calms the sea; he stills its waves.
For the moon and stars he raised
shine to give Him praise;
His faithfulness the sun that rules our days!

Refrain: (Filipino)
Sapagkat dakila ang Kanyang awa:
Nilingap Niya, aba't dukha.
Ang ulila at api,
Kanyang tinatangi,
Ang katarungan Niya'y maghahari!

Refrain: (FILIPINO)
Purihin ang Poon, maging Kanyang Ngalan!
Magsiawit magpakailanman!
Purihin ang Poon, maging Kanyang Ngalan!
Magsiawit magpakailanman!

Refrain Bilingual (English/Filipino)
We magnify the Lord! (Purihin ang Poon!)
We glorify His Name! (Maging Kanyang Ngalan!)
We sing forever of our mighty God! (Magsiawit magpakailanman!)
We magnify the Lord! (Purihin ang Poon!)
We glorify His Name! (Maging Kanyang Ngalan!)
We sing forever of our mighty God! (Magsiawit magpakailanman!)

Coda:
Mighty God!

Previous Posts

Posts in our Archive