Ang Kristong Hari

Wally Perez Labado

Panginoong Hesukristo Hari ng sanlibutan
Bawat nilalang  sumasamba sa Iyong pangalan
Maging kulog at kidlat man ay naglalaho
sa tinig Mong lubos na makapangyarihan

Hesus Ikaw ang hari, Ikaw ang Kristong hari
Ang buong mundo'y lumuluhod sa Iyong kabanalan
Hesus Ikaw ang hari, Ikaw ang Kristong hari
Nagpupuri kami ngayon at kailanman

Panginoong Hesukristo Hari ng kalangitan
Mga nilikha'y na pupuspos ng Iyong kadakilaan
Nagharing Diyos ng lahat kami'y sumasamo
Panginoong Hesukristo pagharian Mo.

Hesus Ikaw ang hari, Ikaw ang Kristong hari
Ang buong mundo'y lumuluhod sa Iyong kabanalan
Hesus Ikaw ang hari, Ikaw ang Kristong hari
Nagpupuri kami ngayon at kailanman

Nagpupuri kami ngayon at kailanman.

Viva Pit Senyor

Viva Pit Senyor Santo NiƱo (4x)
Jesus teach me how to pray
Suffer not my thought to stray
Send destruction far away
Sweet Holy Child

Let me not be rude or wild
Make me humble meek and mild
Pure as angels undefiled
Sweet Holy Child

When I work or when I pray
Be thou with me through the day
Teach me what to do and say
Sweet Holy Child

Make me love thy mother's blest
Safe beneath they care to rest
As a bird within its nest
Sweet Holy Child.

Previous Posts

Posts in our Archive