Alagad: Katawan ko'y kanin mo

Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatang sa'yo ay tumanggap
Ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako

Katawan Ko'y kanin mo
Inumin ang dugo Ko
Lagi mong gawin ito sa alaala ko
Krus ko ay buhatin mo at damhin ang sugat ko
Ang dusa at hirap ko ay para sa iyo

Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatang sa'yo ay tumanggap
Ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako

Tupa ko'y pakanin mo
Aral ko'y ikalat mo
Sala'y patawarin mo sa alaala ko
Di ka na alila ko
Ikaw ay kaibigan ko, Sa aki'y ilapit mo ang lahat ng tao.