Awit ng papuri

Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang Kanyang ngalan.
Purihin Sýa áy awitan at papurihan magpakailanman. . .
at papurihan magpakailanman! (ooohhh)

Nilikha Nýa ang langit at lupa. Nilikha Nýa ang araw at b’wan.
Nilikha Nýa ang mga isda’t ibon, mga gubat at karagatan.
Tunay Sýang Banal at Dakila, purihin ang Kanyang Ngalan.
Ang lahat ng nilikha Nýaý mabuti, pinagyaman Nýa ng lubusan.

Nilikha ng Panginoon ang tao sa sarili N’ýang larawan.
Nilalang Nýa ang sangkatauhan, binigyan Nýa ng karangalan.
Tunay Sýang Banal at Dakila, purihin ang Kanyang Ngalan.
Kahit nagkasala ang tao, minahal pa rin ng lubusan.

Purihin Sýa áy awitan at papurihan magpakailanman.