Reyna Ng Langit

Reyna ng Langit, magsaya! Aleluya!
Anak mong dinala sa tuwa! Aleluya!
Ay nabuhay nang magmuli! Aleluya!
Ipanalangin mo kami sa Ama! Aleluya!

Aleluya! Aleluya! Aleluya! Aleluya!
Aleluya! Aleluya! Aleluya! Aleluya!

Manuel V. Francisco, SJ

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive