Purihin si Hesus Viva Pit Senyor!

Bill Kevin Del Rosario

Purihin si Hesus Anak ng Ama
Viva Viva Pit Senyor!
Viva Senyor Santo NiƱo 
Batang bigay ng kalangitan kami iyong gabayan
Pagibig Mong walang humpay ipakita sa sambayanan

Batang bigay ng kalangitan kami iyong pakinggan
kahilingan nami't pita igawad sa sambayanan.

Aming handog ngayon

Bill Kevin Del Rosario

Panginoong Diyos Ama aming handog ngayon
Ang alak at tinapay dala sa altar Mo
Pati puso nami't isip tinataas sa 'Yo
habang hinihintay kami kay Kristong darating

Itong alak at tinapay pabanalin at basbasan
upang maging si Kristong tunay kapayapaan
ang taglay manahan sa aming buhay.

Buksan aming puso't isipan hugasan aming karumhan
nang ang Haring nagtatagumpay kadakilaan ang taglay
makapasok nang lubusan

Panginoong Diyos Ama aming handog ngayon
Ang alak at tinapay dala sa altar Mo
Pati puso nami't isip tinataas sa 'Yo
habang hinihintay kami kay Kristong darating

habang hinihintay kami kay Kristong darating.

Previous Posts

Posts in our Archive