Increase Our Faith

Refrain:
Lord, increase our faith, with all our heart
May we always follow you.
Teach us to pray always.

So I say to you: "ask, you will receive;
Seek and you will find. Knock, it shall be opened to you"

Whoever asks, they shall receive;
Whoever seeks shall find.
Whoever knocks, the door will be opened.

If you, with all your sins, know how to give
How much more will God give to all
Those who cry from their hearts!

David Haas

Dambana Ng Panginoon

Koro:
Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon
Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon

Tayo'y magalak, tayo'y magsaya!
bahay ng Poon, tunay ang ganda!
Sa Kanyang harap, kamangha-mangha
Sa Kanyang harap, tayo'y magpunta

Sa Jerusalem, tungo ng tanan
Iisang Poon, iisang angkan
Sasamba doon, mag-aawitan
Atas ng Poon, ating gampanan

Ating hilingin katiwasayan
Ating idulog para sa tanan
O Poon, dinggin bayan Mong mahal
laging gabayan at gawing banal

Katiwasayan mapasa-inyo
Bahay ng Poon ang bukal nito
Mapuspos lahat ng paririto
Laging umunlad laging lumago.

Fr. Manoling Francisco
Fr. Dennis Soriano

Previous Posts

Posts in our Archive