Pagmalipayon (Alleluia)

Pagmalipayon lungsod sa Dios

Nabanhaw na ang Manunubos
Ng'a lang kanato gihalad sa krus
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

May kaluwasan na ang tanan
Nga namatay sa kasal-anan
May kinabuhi ug kabanhawan
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

 Msgr. R. Villanueva

Moduol Ako (Salmo 43)

Moduol  ako sa altar sa Dios, kalipay sa akong kabatan-on.   
Sa koldas ug awit ang akong  Dios, 
Pagahimayaon, pasalamatan ko.      

Panalipdi ako Ginoo,  batok sa tawo'ng way pagtoo,
Kay ikaw ang akong kota nga kanako manalipod.
Ngano ba Ginoo, nga gisalikway mo ako?           
Ipadala'ng imong kahayag ug ang imong kamatuo-ran.   
Sila magtultol kanako nganha sa i-mong puy-anan.

Coda:                                                             
O kalag ko, nganong nagmasulob-on ka?       
Dayga siya, ang Manluluwas mo.       
Dayga siya salig Kaniya.

Huni: Rudy. Villanueva

Previous Posts

Posts in our Archive