Gloria (Maramba)

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
Pinupuri ka namin dinarangal ka namin
Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin,
Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila Mong angking kapurihan.
Panginoong, Diyos, Hari ng langit.
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

Panginoong Diyos, Hesukristo, bugtong na Anak.
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos Anak ng Ama.

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa ka, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Tanggapin mo, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.
Maawa ka, maawa ka sa amin.

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

Sapagkat Ikaw lamang ang banal.
Ikaw lamang ang Panginoon.
Ikaw lamang O Hesukristo ang kataas taasan
Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama.

Amen..Amen..Amen. Amen. Amen...

Papal Mass, World Youth Day 1995
Dom Benildus Maria P. Maramba, OSB

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive