Kordero Ng Diyos (Lent)

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
maawa Ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
maawa Ka sa amin.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive