Ang Korderong Inialay

Ferdz M. Bautista

Ang korderong inialay ay marapat paghandugan
ng kadakilaat dangal pagkilala't pagpupugay
Siya'y Haring walang hanggan

Umawit sa kagalakan ang lahat ng manga bansa
Ang Panginoon ay paglingkuran
Siya'y purihin magpakailanman

Christus Vincit Christus regnat!
Christus Christus imperat!

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive