Way Sama Ang Gugma Sa Dios

Wa'y sama ang gugma sa Dios alang kanimo
Kinabuhi giula aron ka maluwas

Kalapasan, kadautan sa tawo gipapas
Pasaylo ug gugma gihatag sa Dios

Koro:
Duol kaniya kay mamati Siya
Ug salig sa iyang gugma
Kinabuhi tanawa ang Dios pamatia
Kanunay maghari Siya

Tag:
Hinaot Ginoo imong pamation

 Fr. Jed Bellones

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive