Purihin ang Panginoon

Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan,
At tugtugin ang gitara at ang kaayaayang lira
Hipan ninyo ang trompeta.

Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo’y tumawag
Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas.

Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan,
At tugtugin ang gitara at ang kaayaayang lira
Hipan ninyo ang trompeta.

Ang pasaning mabigat, sa ‘ting mga balikat;
Pinagaan ng lubusan, ng Diyos na tagapagligtas

Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan,
At tugtugin ang gitara at ang kaayaayang lira
Hipan ninyo ang trompeta.

Kaya’t Panginoo’y dinggin, ang landas N’ya’y tahakin
Habambuhay ay purihin kagandahang loob n’ya sa ‘tin

Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan,
At tugtugin ang gitara at ang kaayaayang lira
Hipan ninyo ang trompeta.

No comments:

Post a Comment