Hosana ang aming awit

 Ferdz Bautista

Hosana ang aming awit sa anak ni David
Sa ngalan ng Diyos nasa langit
Pagpapala't pagtubos sa atin

Magdala ng mga palaspas
Salubungin Sya nang may galak
Hosana o manunubos
Salamat sa Diyos na buhay

Kabataan ng Jerusalem
Masayang nag-awitan
Hosana o manunubos
Salamat sa Diyos na buhay

Ang mga anghel sa langit
nagpupuring walang patid
Dito sa daigdig kami nakianib
sa kanilang pag-awit.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive