Pag-aalay ng Puso


Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito.
Kaya anuman ang mabuting maaring gawin ko ngayon
O anumang kabutihan ang maari kong ipadama.
Itulot ninyong magawa ko ngayon
Ang mga bagay na ‘to.
Nawa’y h’wag ko ‘tong ipagpaliban
O ipagwalang bahala, sapagka’t di na ko muling
Daraan sa ganitong mga landas

No comments:

Post a Comment