Pagbabasbas


Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa
Ang sansinukuban ay ‘di sukat sa ‘Yong kadakilaan
Ano pa kaya itong abang tahanan,
Ngunit ikaw ang Ama na sa ami’y nagkalinga,
Sa harap ng ‘Yong dambana, kaya sasamo ng madla;
Magdalang habag Ka.  Pumanaog ka, Poon,
Sa tahanang laan sa ‘Yong kal’walhatian.
Puspusin Mong biyaya ang dumudulog
sa ‘Yong dambana

Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa
Ang sansinukuban ay ‘di sukat sa ‘Yong kadakilaan.
Ano pa kaya’t itong abang tahanan

No comments:

Post a Comment