Pagmamahal sa Panginoon


Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan;
Ang Kanyang kapuriha’y manatili magpakailanman.

Purihin ang Panginoon, Siya’y ating pasalamatan
Sa pagsasama at pagtitipon ng Kanyang mga anak.

Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan;
Ang Kanyang kapuriha’y manatili magpakailanman.

Dakilang gawain ng Diyos, karapat dapat pag-aralan
Ng tanang mga taong sumasamba sa Kanya.

Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan;
Ang Kanyang kapuriha’y manatili magpakailanman.

Kahanga-hanga ang gawa ng D’yos ng kalwalhatian:
Handog ay kaligtasan sa atin binibigay

Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan;
Ang Kanyang kapuriha’y manatili magpakailanman.

No comments:

Post a Comment