Panalangin


Tayo’y sabay-sabay manalangin sa Maykapal
Sikapin sa ‘ting buhay tayo’y maging banal
Sana’y mal’walhati tayong mamuhay sa mundo
Aming dasal, tukso ay ilayo

Panginoon, tulungan Mo kami na maayos ng husto
Makasalanang tao, ituwid mula sa gulo
Iisang tinig, iisang dalangin
Mundo namin nawa’y iyong linisin

Panalangin sa Ama, Anak at Espiritu Santo
Panalangin para sa ating mundo
Tayo nawa’y magkaisa sa pananampalataya
H’wag lang puro dasal at asa
Dapat daanin din sa gawa
Magiging daan natin sa kasaganaan

Panginoon, tulungan Mo kami na maayos ng husto
Makasalanang tao, ituwid mula sa gulo
Iisang tinig, iisang dalangin
Mundo namin nawa’y iyong linisin

Panalangin sa Ama, Anak at Espiritu Santo
Panalangin para sa ating mundo
Tayo nawa’y magkaisa sa pananampalataya
H’wag lang puro dasal at asa
Dapat daanin din sa gawa

Magiging daan natin sa kasaganaan
Panalangin sa Ama, Anak at Espiritu Santo
Panalangin para sa ating mundo
Tayo nawa’y magkaisa sa pananampalataya
H’wag lang puro dasal at asa
Dapat daanin din sa gawa
Magiging daan natin sa kasaganaan
Magiging daan natin sa kasaganaan

Espiritung buhay sa kapayapaan.

No comments:

Post a Comment