Ang Diyos na Sanggol

Eddie Hontiveros, SJ

Masdan n'yo ang Sanggol sa S'yang Hari sa bayan ng Diyos.
Siya'y Pastol ng mundo, at Korderong ihain sa krus.
Ang Ina N'yang Birhen ay s'yang Reyna ng mga anghel.
Sa kanyang paligid, mga hayop dito sa Belen, Belen.

Koro:
Atin S'yang dalawin, buong puso nating ibigin,
Ihanda at dalhin ang alay ng buong buhay natin.

Dinalaw ang Sanggol ng mga mabababang pastol.
Sa Kanya, 'nihandog ang pag-ibig ng kan'lang puso.
Ang awit ng anghel: Papuri sa Diyos ng Israel!
Kanyang kaligtasan, sa mga naligaw sa daan, daan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive