Emmanuel

George Gozum - Manoling Francisco, SJ

Isang dalaga'y maglilihi, batang lalaki ang Sanggol,
Tatawagin S'yang "Emmanuel."

Magalak! Isinilang Poon, sa sabsaban S'ya'y nakahimlay.
Nagpahayag ang mga anghel, "Luwalhati sa Diyos."

Isang dalaga'y maglilihi, batang lalaki ang Sanggol,
Tatawagin S'yang "Emmanuel, Emmanuel."

Isang dalaga'y maglilihi, batang lalaki ang Sanggol,
Tatawagin S'yang "Emmanuel, Emmanuel." Kahuluga'y:
"Nasa atin ang D'yos." "Nasa atin ang D'yos." "Nasa atin ang D'yos!"

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive