Panginoon, Masdan Mo

Danny Isidro, SJ - Nemy Que, SJ

Panginoon, masdan Mo ang bayang sa 'Yo'y naghihintay.
Naghihirap, tigib ng sindak at alipin ng kasalanan.

Panginoon, dinggin Mo ang karaingan ng 'Yong bayan.
Umaasa sa 'Yong pagdating at sa dulot Mong kaligtasan.

O kay tagal naghintay ng 'Yong bayan sa 'Yong pagdatal.
O kay tagal inasam: Kaganapan ng 'Yong kaharian.

Panginoon, lingapin Mo bayang sa 'Yo'y umaasa.
Iligtas Mo kami't marapating sa Kaharia'y isama

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive