Isang Sanggol

Fruto Ramirez, SJ

'Sang Sanggol, Anak ng Birhen, ang S'yang isinilang ngayon sa Belen.
Dulot N'ya ay Kaligtasan at Kapayapaan sa sanlibutan.

S'ya'y Prinsipe ng Kapayapaan at Tagapayo ng mga tao.
S'ya'y Maawaing Ama ng lahat, at tatawagin Siyang Emmanuel.

Tayo na't dalawin natin, sanggol sa sabsaban ating sambahin.
Sa mundo'y pinagkaloob, 'sang kahanga-hangang biyaya ng Diyos
'Sang kahanga-hangang biyaya ng Diyos.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive