Ang Bayan ng Diyos (The People of God)

Nagniningning ang bayan ng Diyos
Sa palad nila ay wika ng Diyos
Upang Ika’y dakilain, Hesus, magharing lubos!

O halina, bayang tinubos, ihayag mo ang pagbubuklod
At ang buhay kay Kristo Hesus.

Nagniningning ang bayan ng Diyos
Sa palad nila ay wika ng Diyos
Upang Ika’y dakilain, Hesus, magharing lubos!

Huwag mapagod sa paglilingkod
Manatili sa pag-ibig Niya
Upang ngalan Niya’y makilala

Nagniningning ang bayan ng Diyos
Sa palad nila ay wika ng Diyos
Upang Ika’y dakilain, Hesus, magharing lubos!

Takot natin ay isuko sa Diyos
Kalayaang makapaglingkod
Ay makakamit kay Kristo Hesus

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive