Ang Liwanag mo Hesus (The Light of Christ)

Liwanag Mo, Hesus, sa ami’y nagpuspos
Liwanag Mo, Hesus, sa ami’y tutubos

Susi sa kaharian Mo ang muling pagsilang ng tao
Ang tubig at espiritu ang hatid ay pagbabago

Liwanag Mo, Hesus, sa ami’y nagpuspos
Liwanag Mo, Hesus, sa ami’y tutubos

Dahil sa ‘Yong pagmamahal, anak Mo ay inialay
Sino mang manalig sa Kanya’y bibigyan Mo ng buhay

Liwanag Mo, Hesus, sa ami’y nagpuspos
Liwanag Mo, Hesus, sa ami’y tutubos

Liwanag Mo ang ibinigay sa amin ay gabay
Lilisanin ang kadiliman, tatahakin ang ‘Yong ilaw

Liwanag Mo, Hesus, sa ami’y nagpuspos
Liwanag Mo, Hesus, sa ami’y tutubos

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive