Bag-ong Awit

Kahusay sa pulong nga pamation
Kay gitanyag sa Dios ang kinabuhing dayon
Busa dawaton mo ang mensahe sa kamatayon
Ni Jesu-Cristo ang higala ta nga sulundon.

Kalipay imo gayod nga bation
Kay siya sa kasingkasing imong pasudlon
Sa saad niya makalaum gayod kita
Inuban sa walay peglubad nga gugma

Pulong sa Ginoo atong awiton
Ning bag-ong awit sa panahon ta karon
Ug himayaon ta ang halangdon niyang ngalan
Karon, ug hangtod sa kahangturan.

Higala, ikaw karon nagkinananglan
Hinusoli na ang imong kasal-anan
Dawaton mo na siya si Jesu-Cristo
Nga imong manluluwas ug Ginoo

Pulong sa Ginoo atong awiton
Ning bag-ong awit sa panahon ta karon
Ug himayaon ta ang halangdon niyang ngalan
Karon, ug hangtod sa kahangturan.

Higala, ikaw karon nagkinananglan
Hinusoli na ang imong kasal-anan
Dawaton mo na siya si Jesu-Cristo
Nga imong manluluwas ug Ginoo

Pulong sa Ginoo atong awiton
Ning bag-ong awit sa panahon ta karon
Ug himayaon ta ang halangdon niyang ngalan
Karon, ug hangtod sa kahangturan.

Pulong sa Ginoo atong awiton
Ning bag-ong awit sa panahon ta karon
Ug himayaon ta ang halangdon niyang ngalan
Karon, ug hangtod sa kahangturan.
Karon, ug hangtod sa kahangturan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive