Ang Panginoon lamang

Ang Panginoon lamang ang aking sasambahin
Ang Panginoon lamang ang aking mamahalin
Lahat ng angkan ko lahat ng lipi ko
Ako at ang aking sambahaya’y maglilingkod sa ‘Yo

Kayo’y pumili ng araw na ito
Kung Panginoo’y paglilingkuran nyo
Siyang nagpalaya sa ating bansa
Siya lamang ang dakila

Ang Panginoon lamang ang aking sasambahin
Ang Panginoon lamang ang aking mamahalin
Lahat ng angkan ko lahat ng lipi ko
Ako at ang aking sambahaya’y maglilingkod sa ‘Yo

Hanggang kailan mag-aalinlangan
Pagpapasiya sa puso’y kailangan
Kung Diyos and Diyos Siya’y inyong sambahin
Siya lamang ang purihin
Ang Panginoon lamang ang aking sasambahin
Ang Panginoon lamang ang aking mamahalin
Lahat ng angkan ko lahat ng lipi ko
Ako at ang aking sambahaya’y maglilingkod sa ‘Yo

Nais din ba ninyong magsialis?
Di makayanang sunding Aking nais, nguni’t saan kami
magpupunta? Kay Kristo lang may buhay

Ang Panginoon lamang ang aking sasambahin
Ang Panginoon lamang ang aking mamahalin
Lahat ng angkan ko lahat ng lipi ko
Ako at ang aking sambahaya’y maglilingkod sa ‘Yo

Iniibig mo ba ‘Kong totoo nang higit pa sa la’t
nang mga ito?  O Panginoon lahat ay alam Mo
Iniibig ko kayo

Ang Panginoon lamang ang aking sasambahin
Ang Panginoon lamang ang aking mamahalin
Lahat ng angkan ko lahat ng lipi ko
Ako at ang aking sambahaya’y maglilingkod sa ‘Yo

O Kristo maglilingkod sa Iyo (2x)

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive