Banal at Maluwalhati(God the Blessed and the Only Sovereign)

Diyos, banal at maluwalhati, Hari ka’t Panginoon.
Langit na wlang hangganan, Ikaw ay nananahan
‘Di nakikita at masilayan
Sa Iyo’y papuri at walang hanggan na paghari
Walang hanggang papuri sa Hari!
Sa iyo’y papuri at walang hanggang paghari
Walang hanggang papuri sa Hari.  Amen.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive