Himno Para kay San Antonio de Padua

Music by: Misael Magsaysay (Ka Leleng)
Lyrics by: Celso Pascual

Dalisay ka at makatutuhanan.
Ang iyong buhay na inialay
Sa ating Poong Maykapal
Ayon sa Kanyang Salita at patnubay.
Maging mga isda sa karagatan
Nakikinig sa 'yong manga aral.
Tungkol sa pagibig ng Diyos sa tanan
Hindi magmamaliw magpasawalang hanggan.

San Antonio naming mahal
Aming dakilang guro at gabay
Tulad mo sana ang aming buhay.
Sumasalamin sa katotohanan.
Maamong Antonio at banal,
Idalangin ang makasalanan.
Ang biyayang nawala sa amin
Kami'y iyong kahabagan.

San Antonio naming mahal
Aming dakilang guro at gabay
Tulad mo sana ang aming buhay.
Sumasalamin sa katotohanan.
Maamong Antonio at banal,
Idalangin ang makasalanan.
Ang biyayang nawala sa amin
Kami'y iyong kahabagan.

Maamong Antonio at banal,
Pagpupuri nami'y walang hanggan!

No comments:

Post a Comment