Amahan Namo

Amahan namo nga anaa sa mga langit
Balaan ang imong ngalan
Moabot ang imong gingharian
Matuman ang imong pagbuot
Dinhi sa yuta maingon sa langit

Ang kalan-on namo sa matag adlaw
Ihatag kanamo karong adlawa
Ug pasayloa kami sa among mga sala
Maingon nga kami nagapasaylo
Sa mga nakasala kanamo
Ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay
Hinunua luwasa kami sa dautan

Msgr. Rudy Villanueva

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive