Hosana sa Anak ni David

Hosana sa anak ni David
Hari ng Israel
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon
Hosana sa kaitaasan!
Hosana sa kaitaasan!

Eduardo G. Parungao

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive