Ang Natawo

Ang natawo nga bata
Didto sa Betlehem,
Maoy magluwas sa
katawhan sa ilang mga sala.
Pagatawgon siya ug Emanuel
Dios nga nagpakatawo
Mag-antus siya ug mamatay,
Aron kitamaluwas

Ang Cordero nga nagawagtang
Sa sala sa kalibutan,
Malu-oy unta sa atong mga sala, Dawaton ta unya ang kalinaw

Msgr. Rudy Villanueva

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive