Balang Araw

Balang araw ang liwanag matatanaw ng bulag;
Ang kagandahan ng umaga pagmamasdan sa tuwina.

Koro:
Aleluya, aleluya
Narito na'ng Manunubos
Luwalhatiin ang Diyos!

Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi,
Pasasalamat at papuri awit ng luwalhati.

Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo;
Magsasayaw sa kagalakan, Iindak sa katuwaan.
Koda:
Luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin
Luwalhatiin ang Diyos!

Silvino Borres Jr, SJ - Manoling Francisco, SJ

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive