Panginoon Patawad ang Iyong Bayan

Ang tao'y hindi lamang
sa tinapay nabubuhay
bagkus pati sa mga salitang
nagmumula sa Panginoon

Magsisi tayong mataos
halina't magbalik loob
sa mapagpatawad na Diyos
gutom tayong manikluhod
ng may abot sakong suot

Sa pagitan ng pasukan
at dambana ng simbahan
Saserdote ay magiyakan
Panginoon Iyong bigyan
ng patawad ang 'Yong bayan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive