Purihin at Ipagdangal

Purihin at Ipagdangal
Si Hesus na poong mahal
Na sa atin ay humirang upang tana'y paglingkuran
Sa hanay ng kaparian

Iniibig niya tayo at pinalaya sa ting mga sala
Ginawa nya tayo sa liping
Naglilingkod sa Diyos ama bilang mga saserdote

Anak ng taoy dumating paglilingkod ang siyang layunin
Hindi para mangalipin kundi upang maihain
Ang kanyang buhay sa atin

Sinabi ni HesuKristo di ninyo pinili ako
Kundi hinirang ko kayo upang kayo ay humayo
magsipagmungang totoo.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive