Ito Ang Aking Katawan

Verse 1
Ito ang Aking katawan, handog Ko sa inyo
Ito ang kalis ng bagong tipan sa 'King dugo
Sa pagtanggap ninyo nito, tanggapin n'yo Ako
At buhay na walang hanggan dulot Ko sa inyo

Verse 2
Kanin ang Aking katawang alay Ko sa inyo
At inumin dugong binuhos para sa inyo
T'wing gagawin ninyo ito, gunitain Ako
At ang buhay na sa bawat tao'y kaloob Ko

Verse 3

L'walhati sa Diyos sa katawang handog sa 'nyo
L'walhati sa D'yos sa bagong tipan sa 'King dugo
Sa pagtanggap n'yo sa Akin, ipahayag ninyo
Aking kamatayan hanggang sa pagparito Ko.

Musika F. LI Ramirez SJ
Titik: D. B. Isidro SJ

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive