O Jesus

O Jesus nga mahigugmaon, 
Gimahal mo ang pagpaubos
Ug kami ang kamapahitas-on
Ingon man ang pagpanimalus

Ang kalinaw mo ihatag kanamo 
nga imong katawhan
Ug mamunga siya og panaghiusa
Alang kanamong tanan

Ayaw tagda ang kasal-anan
Ang sayop ng'among nahimo
Hinonoa hinumdumi lamang
Ang ubos namong pagtoo

R. Villanueva 

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive